کرونولوژی تاریخ از 9000 سال قبل از میلاد تا سال 1991 بعداز میلاد


کرونولوژی تاریخ

کرونولوژی تاریخ از 9000 ق. م. تا 1991 ب. م.

ایلین گویجی، سیلین گویجی:

تاريخ جهان و تاريخ چهار گروه زباني توراني، آريايي، سامي و چيني:
توراني: آنائو، آينو، سومر، دراويدي، عيلام، هيتي، كاسي، كاسپي، ميتاني، اورارتو، سلتي، اتروسكي، ماننا، ماد، ساكا، پارت، كوشان، هون، گؤي تورك، بلغار، تاميل، پشتون، خزر، مغول، منچو، مجار، فنلاند، ترك، كاتالان، گرجي، ژاپن، كره، …

آريايي: يونان، باكتريا، روم، چندره گوپته، اردو، روس، ژرمن، انگليس، فارس، كرد، ارمني، …
سامي: اكد، بابل(اجداد اعراب)، آشور(اجداد يهود)، آرامي، فينيقي، كارتاژ، مصر، يهود، عرب، …
چيني: هان، مالايا، …
(گروه هخامنشي و ساساني، به دليل تحريفات گسترده تاريخ نويسي يهود، مشخص نيست.) …

» تاريخ قبل از اسلام»
9000 قبل از ميلاد : تمدن آنائو و فرهنگ عصر مفرغ تركستان
6000 قبل از ميلاد: ورود آينو ها از تركستان به ژاپن
3600 قبل از ميلاد : اختراع خط و تمدن سومر و بنيانگذاري اولين شهر جهان «اوروك»
3100 قبل از ميلاد : خوفو يا خئوپس در مصر
3000 قبل از ميلاد : تمدن دراويدي در هندوستان ، ريشه فرهنگ و زبانهاي  تاميل ، تلوگو ، براهويي ، بلوچي و مالايالام و كاننادا
2700 قبل از ميلاد : پادشاهي گيل گميش افسانه اي در اوروك  و اولين كتابت در مورد واقعه طوفان نوح
2400 قبل از ميلاد : نخستين قانون نامه و دوره طلايي اور
2357 قبل از ميلاد : غارت اور بدست عيلام
2300 قبل از ميلاد :بنيانگذاري اكد توسط سارگن اكدي
2200 قبل از ميلاد : مهاجرت حضرت ابراهيم از سومر به كنعان و واقعه قرباني كردن اسماعيل يا اسحاق و وعده از نيل تا فرات
2020 قبل از ميلاد :انقراض اكد و بنيانگذاري بابل
2100 قبل از ميلاد : انقراض سومر بدست عيلام
1900 قبل از ميلاد : ظهور تمدن هيتي در آناتولي
1800-1600 قبل از ميلاد : تسلط هيكسوس هاي سامي بر مصر
1792-1750  قبل از ميلاد : حمورابي
1746 قبل از ميلاد : تسلط كاسيها بر بابل و حمورابي
1716 قبل از ميلاد : طلوع دولت آشور بدست شمشي اداد دوم و تلاش براي تحقق روياي از نيل تا فرات يهود. خط و الفباي آشوري امروز هم خط و الفباي رسمي كشور اسرائيل است.
1650-1220 قبل از ميلاد : بندگي يهوديان در مصر(!) ، از ورود يوسف و ساير فرزندان يعقوب تا خروج در زمان موسي
1550 قبل از ميلاد : تمدن ميتاني
1360 قبل از ميلاد : اخناتون و توت عنخ آمون در مصر
1200 قبل از ميلاد : نزول تورات(اسفار پنج گانه) به حضرت موسي و تسخير كنعان بدست يهود
1200 قبل از ميلاد : دوران كاهنان و روحانيون رامسسي در مصر ، آغاز سقوط امپراطوري مصر باستان
1100 قبل از ميلاد :حاكميت شاهان ليبي در مصر
1000 قبل از ميلاد : تمدن ماننا در آذربايجان
974 قبل از ميلاد : داود و سليمان در اسرائيل
937 قبل از ميلاد : تجزيه دولت يهود
750 قبل از ميلاد : عصر طلايي اورارتو
700 قبل از ميلاد : شاهان حبشي در مصر
709 قبل از ميلاد : دياكو شاه ماد
640 قبل از ميلاد : انقراض عيلام توسط آشور بني پال
612 قبل از ميلاد : انقراض آشور و سقوط نينوا توسط اتحاد ماد و بابل با مديريت و رهبري كياخسار و فرزندش آژي دهاك (آستياك )كه يهودي مخفي طوس ، فردوسي ، در شاهنامه از او با صفت خون آشامي به نام ضحاك اسم ميبرد.
600 قبل از ميلاد : گسترش تمدن يوناني با خط و فرهنگ و عقايد مذهبي و لغات فراواني  كه از تمدنهاي بين النهرين گرفت و ظهور حكماي يوناني از جمله سولون آتني و تالس ملتوسي
600 قبل از ميلاد : ورود مغولها به ژاپن
600 قبل از ميلاد : زرتشت
590 قبل از ميلاد : تسخير اورشليم بدست بخت النصر بابلي ، كه پس از فتح نينوا ،با دختر شاه ماد، آميتيدا ازدواج كرد و باغهاي معلق بابل را براي او ساخت .آغاز بندگي يهوديان در بابل
539 قبل از ميلاد : انقراض ماد و بابل توسط كوروش هخامنشي و آزادي براي يهود
525 قبل از ميلاد : تسخير مصر بدست هخامنشي ها
520 قبل از ميلاد : ساختن هيكل دوم در اورشليم
500 قبل از ميلاد : ظهور كنفسيوس در چين
490 قبل از ميلاد : نبرد ماراتون بين ايران و يونان
470 قبل از ميلاد : سقراط ، بنيانگذار ديالكتيك
455 قبل از ميلاد : شكست حمله آتنيان به مصر
450 قبل از ميلاد : يهودي مخفي ، هرودوت هاليكارناسوسي ، مشهور به پدر تاريخ
400 قبلا از ميلاد : پايه گذاري علم منطق يا درست انديشيدن وتوضيح مقولات، عبارت ، قياس ، برهان ،جدل و مغلطه توسط ارسطو شاگرد افلاطون بنيانگذار آكادمي
334 قبل از ميلاد : يهودي مخفي ، اسكندر كبير وارد اورشليم ميشود.
330 قبل از ميلاد : آغاز سياست تحميل زبان يوناني در ايران وهند و آغاز انقلاب چند صد ساله هلنيزاسيون يا آريايي سازي در قلمرو اسكندر و  كشت تخم نژاد و زبانهاي دري و فارسي و كردي و ارمني و اردو در منطقه خاورميانه.
250 ميلادي : شكست جانشينان اسكندر توسط پارتها يا اشكاني ها كه شاخه اي از ساكاها يا اشكنازيها بودند ، يهوديان هنوز هم به خزرها و يهوديان قاراي ، اشكنازي ميگويند و به يهوديان عبري كه از نسل اسحاق هستند ، سفارادي مي گويند.
220 قبل از ميلاد : شي هوانگ تي يا بيسمارك چين ساخت ديوار چين را براي جلوگيري از حملات هونها ، تكميل ميكند.
210 قبل از ميلاد : تئومان خاقان هونهاي آسيا
100 قبل از ميلاد : تسلط روم بر يونان
50 قبل از ميلاد : كنيشكه يا خان ائركه ، بنيانگذار دين بودايي مهايانه و حكومت كوشاني در كابل
30 قبل از ميلاد : انحلال مصر در امپراطوري روم
70 ميلادي : يورش روم به اورشليم و نابودي معبد و شروع دياسپوراي يهود وگسترش نفوذ يهوديان مخفي در بين ساير ملتها با يادگيري زبان و فرهنگ ملتهاي ميزبان وآغاز تبليغ آيين مسيح توسط  مرقس ، متي ، لوقا ، يوحنا كه همه يهودي بودند.
150 ميلادي : بطلميوس دانشمند يوناني الاصل ساكن اسكندريه مصر در رساله خود عقيده كرويت زمين و افلاك  و نظريه مركزيت زمين در افلاك را بيان ميكند.
200 ميلادي : ورود هونها به چين و اختراع كاغذ
651-224 ميلادي : حكومت ساساني  با خط و زبان رسمي آرامي شاهان حاكم
453 ميلادي : فتح ايتاليا و رم توسط هونها به رهبري آتيلا و آغاز قرون تاريك وسطي(1453-453) به مدت يكهزار سال در اروپا
650- 450 ميلادي : ايجاد بلغارستان بزرگ توسط تركهاي اغوز به رهبري قورد خان
552 ميلادي : تاسيس امپراطوري بزرگ » گوي تورك»

«تاريخ بعد از اسلام»
1000-500 ميلادي : سلسله آريايي چندره گوپته در هندوستان
621 ميلادي : هجرت پيامبر اسلام از مكه به مدينه
950-650 ميلادي : امپراطوري تركهاي خزر و بلغارهاي دانوب
1603- 522 ميلادي: دوره تمدن بودايي ژاپن
629 ميلادي : نبرد موته
630 ميلادي : غزوه تبوك
635 ميلادي :نبرد يرموك و فتح سوريه توسط مسلمين
642-637 ميلادي :ورود اسلام به ايران
641 ميلادي : فتح مصر توسط اعراب مسلمان
673 ميلادي : محاصره بخارا شهر مرزي گوي توركها در زمان اولين خليفه اموي معاويه  بن ابوسفيان
680 ميلادي : واقعه عاشورا
696 ميلادي : فتح تونس توسط اعراب مسلمان
708 ميلادي : فتح مراكش توسط اعراب مسلمان
711 ميلادي : فتح اسپانيا توسط اعراب مسلمان
730 ميلادي : نبرد اردبيل و  نابودي قشون عرب و بريده شدن سر جراح الحكمي توسط خاقان بارچيك فرمانده تركهاي خزر
731 ميلادي : درگذشت كول تيقين نابغه جنگ گوي توركها
732 ميلادي :توقف فتوحات مسلمين در پواتيه فرانسه
740 ميلادي : قبول دين يهوديت توسط بولان خان سابريئل ، خاقان خزرها و گسترش دين يهود در بين تركهاي خزر برخلاف ميل و رضايت خاخامهاي يهودي اسراييلي ، سفارادي
749 ميلادي : انقراض اموي و آغاز خلافت بني عباس در بغداد
750 ميلادي : سلسله تانگ در چين و سياست تجاوز به كشورهاي همسايه از جمله كره و تركستان
751 ميلادي : نبرد تالاس و شكست  چين از اتحاد ترك و عرب
752 ميلادي : اعراب در سمرقند تركستان روش ساخت كاغذ را از تركهاي اويغور ياد ميگيرند.
788 ميلادي : تصرف مراكش و تونس توسط ادريسيان از نوه هاي امام حسن
830-800 ميلادي : قيام بابك در آذربايجان در برابرحكومت عباسي
830 ميلادي : حضور سلحشوران ترك در سامرا و دربار عباسي
860 ميلادي :ورود پچنگ هاي اغوز به منطقه خزرها
862 ميلادي : تصرف سامبات، يكي از بزرگترين شهرهاي امپراطوري خزر، توسط اولئق كيف روس و تغيير نام شهر به كيف
865 ميلادي : قبول مسيحيت توسط خان بلغار ، بوريس اول و گسترش فرهنگ و زبان يوناني ، اسلاوي در بين بلغارهاي دانوب
867 ميلادي : حاكميت تركهاي » تولون اوغوللاري» در مصر
904 ميلادي : حاكميت مجدد بني عباس در مصر
917 ميلادي : شكست امپراطوري بيزانس از بلغارهاي دانوب در نبرد آنخيالوس
934 ميلادي : اسلام آوردن خاقان تاتار ، آلميش خان و خاقان قارلوق ، ساتوق بوغرا خان و آغاز گسترش اسلام در بين تركها
945 ميلادي : فتح بغداد توسط  آل بويه ديلمي
968 ميلادي : تصرف ايتيل پايتخت خزرها بدست روس ها به رهبري اس وياتسلاو و بيرون راندن اس وياتسلاو در همان سال از ايتيل توسط تركان پچنگ و آغاز مهاجرت و پراكندگي خزرهاي يهودي مذهب به اروپاي شرقي از جمله لهستان
968 ميلادي : خروج مراكش از دست ادريسيان يا همان فاطميون توسط امويان اندلس و آغاز حاكميت فاطميون در مصر
988 ميلادي : مسيحي شدن ويلاديمير يكم شاهزاده روس و گسترش مسيحيت در بين اسلاو ها
1040 ميلادي : نبرد دندانقان مابين تركهاي سلجوقي و غزنوي
1048 ميلادي : تجمع تركهاي اوز در اطراف دنيپر و دانوب
1066 ميلادي : يهودي مخفي ، ويليام فاتح ، فرزند نامشروع روبرت دوك نورماندي با پيروزي در جنگ هستينگز وارد بريتانيا ميشود و از تركيب زبانهاي ملل همسايه ، زبان انگليسي را در دربار خود پايه گذاري ميكند.
1071 ميلادي : نبرد ملازگرد مابين تركهاي سلجوقي و امپراطوري روم شرقي و ورود اغوزها به تركيه
1073 ميلادي : فتح آنكارا توسط تركان سلجوقي
1291-1071 ميلادي : دويست و بيست سال جنگهاي صليبي
1076 ميلادي : ورود تركهاي سلجوقي به بيت المقدس
1091 ميلادي : نابودي پچنگ ها توسط كومان قپچاق ها يكي از شرقي ترين طوايف تركستان
1092 ميلادي: قتل ملكشاه سلجوقي و نظام الملك توسط حشيشي هاي حسن صباح
1096 ميلادي : بازپس گيري قدس از تركها توسط فاطميون و فتواي پاپ اوربانوس دوم براي جهاد مسيحيان در جنگهاي صليبي
1099 ميلادي : ورود صليبي ها به قدس
1700-1000 ميلادي : آغاز هفتصد سال حاكميت ترك ها در هندوستان به ترتيب سلطان محمود غزنوي،سلطان قطب الدين ،محمد بن توغلوق،امير تيمور ،سلطان محمد بابر ،اكبر شاه ،شاه جهان ،اورنگ زيب
1137 ميلادي : بازپس گيري انتاكيه ، حمص و اورفا توسط عماد الدين زنگي اتابك موصل ، پسر آق سنقر والي سلجوقي ها
1154 ميلادي : انقراض اتابكان شام ، توسط تركان زنگي موصل، كه به سال 1128ميلادي توسط تاج الدين بوري پسر توغ تكين تاسيس شده بود.
1157 ميلادي : انقراض سلجوقيان بزرگ با مرگ سلطان سنجر سلجوقي
1171 ميلادي : اعزام صلاح الدين ايوبي به مصر به فرمان نورالدين زنگي و انقراض فاطميون
1174 ميلادي : مرگ طبيعي نورالدين زنگي و اعلام استقلال صلاح الدين ايوبي از زنگي ها و آغاز حاكميت ايوبي در شام و حلب
1176 ميلادي : نبرد ميرياكفالون مابين سلجوقيان آناطولي و بيزانس.
1183 ميلادي : ازدواج خواهر صلاح الدين ايوبي با گؤي بورو (بوز قورد) ، بيگ اربيل و اورفا
1187 ميلادي : تصرف قدس توسط صلاح الدين ايوبي
1193 ميلادي : درگذشت صلاح الدين ايوبي
1200 ميلادي : چنگيز خان مغول  و تلاش پاپ اينوسان سوم  و پاپ هونوريوس سوم براي كشاندن لشكر مغول به ممالك اسلام
1203 ميلادي : غارت استانبول ارتدوكس توسط كاتوليكهاي ايتاليا
1203 ميلادي : تصرف شهر كيف توسط قپچاق ها از دست روس ها
1245 ميلادي : پاپ اينوسان چهارم توسط فرستاده خود ژان پيان كارپن از گيوگ خان مغول در جنگ با مسلمين تقاضاي همكاري مي كند.
1248 ميلادي : اولين استفاده از باروت و توپ در جنگهاي بين اسپانيا و اعراب
1249 ميلادي : انقراض ايوبي ها و آغاز حاكميت تركان قپچاق مملوكي در مصر
1250 ميلادي : نبرد منصوريه و شكست صليبي ها به فرماندهي سن لويي پادشاه فرانسه از لشكر مملوكي مصر به فرماندهي سلطان قوتوز و سلطان باي بارس
1258 ميلادي: تصرف و ويراني بغداد توسط هولاكو خان نوه چنگيز خان مغول
1259 ميلادي : پيروزي بزرگ سلطان باي بارس قپچاق در نبرد عين جالوت بر لشكريان مغول
1276 ميلادي : اروپايي ها در اندلس اسپانيا روش ساختن كاغذ را از اعراب ياد ميگيرند.
1277 ميلادي : نبرد البستان و پيروزي سلطان باي بارس بر لشكر متحد مغول و صليبي
1277 ميلادي : وفات سلطان باي بارس و به روايتي واگذاري حاكميت مصر به فرزندش وبازگشت به دشت قپچاق در لباس درويشي
1291 ميلادي : پايان جنگهاي صليبي با تصرف عكا توسط سلطان سيف الدين قلا وون مملوك
1299 ميلادي : تاسيس امپراطوري عثماني توسط عثمان بن ارطغرل
1304 ميلادي : بر تخت نشستن خاقان مغول ، سلطان نيكلا اولجايتو محمد خدابنده كه با گرايش به تشيع دستور داد نام ابوبكر و عمر و عثمان از روي سكه ها و نيز خطبه هاي مساجد ايران برداشته شود.
1480-1250 ميلادي : تابعيت خان نشين هاي روس از قزل اردو
1382 ميلادي : به آتش كشيدن مسكو توسط توختا ميش ، خان قيزيل اردو
1389 ميلادي : نبرد كوزووو و غلبه سلطان مراد اول بر ارتش صرب و اسلاوهاي جنوبي
1392 ميلادي : ساخت اولين حروفات فلزي مخصوص چاپ در كشور كره
1401 ميلادي : فتح بغداد توسط امير تيمور
1415 ميلادي : نسل كشي ديلميان (نوادگان مادها ) توسط سادات آل كيا به رهبري سيد رضي لاهيجاني در كنار سفيد رود
1408-1410 میلادی : سر سلسله حکومت ترکمنان قره قويونلوی قارايوسف در جنگ برعليه تيموريها بر آنها غلبه پيدا می کند.
1420 میلادی : در گذشت سلطان قارایوسف قاراقویونلی و ازدواج میرزا جهانشاه قاراقویونلی با دختر امپراطور طرابوزان آلکسی چهارم ، جانبیگیم خاتون
1436 میلادی : پیروزی حهانشاه بر برادرش قارااسگندر در محلّی بنام «صوفيان» در نزدیک تبریز
1441 میلادی : کشتار حروفیون در تبریز

1453 میلادی : فتح استانبول ، توسط تركان عثماني ،عامل اصلي پايان قرون وسطي و آغاز عصر روشنگري اروپا
1455 ميلادي : يهودي مخفي ، شيخ جونيد صفوي ، با ازدواج با خواهر اوزون حسن آق قويونلو و نزديكي با حاكمان قدرتمند آق قويونلو ، پايه هاي تاسيس سلسله صهيونيستي صفوي را گذاشت.

1456 ميلادي : اختراع دستگاه چاپ گوتنبرگ
1458 میلادی : فتح هرات توسّط جهانشاه قاراقویونلی
1467 ميلادی : شکست جهانشاه قاراقوقونلی از امیر آق قویونلی ها، اوزین حسن آق قویونلی
1476 ميلادي : بر سر نيزه كردن ولاد خون آشام ، مشهور به دراكولا توسط تركان عثماني
1478 ميلادي : درگذشت اوزون حسن آق قويونلو پدر بزرگ شاه اسماعيل
1480 ميلادي : اتحاد خان نشين هاي روس توسط ايوان سوم يا ايوان كبير، بنيانگذار روسيه
1492 ميلادي : كشف آمريكا توسط كريستف كلمب وآغاز بزرگترين نسل كشي تاريخ بشر يعني كشتار هشتاد ميليون توراني آمريكا
1500 ميلادي : نيكلاس كپرنيك و به دنبال او گاليله برخلاف نظريه بطلميوس و كليسا ، مركزيت زمين در فلك را رد ميكنند.
1502 ميلادي : انقراض قيزيل اردو
1533 ميلادي : يهودي مخفي ، آن بولين ، با ارتباط نامشروعي كه با هنري هشتم ، پادشاه انگليس برقرار ميكند ، اليزابت اول را حامله ميشود ودو سال بعد، زماني كه اليزابت اول دو ساله بود ، آن بولين به جرم زناي با محارم گردن زده ميشود.
1534 ميلادي : يهودي مخفي ، خرم سلطان ركسلانه ، به عقد رسمي سلطان سليمان قانوني در مي آيد و دسيسه هاي او براي قتل شاهزاده مصطفي و بر تخت نشاندن فرزند خود ، سليم دوم و تسخير امپراطوري عثماني از درون توسط يهود آغاز ميشود.
1550-1500 ميلادي : جنگ هاي تركان صفوي و عثماني و جنگ چالدران
1547 ميلادي : يهودي مخفي ، آناستازيا زاخارينا رومانوف ، به عقد تزار روسيه ايوان مخوف در مي آيد و كنترل روسها در دستهاي دسيسه گر يهود مي افتد.
1552 ميلادي : فتح قازان و باشقوردستان و آستاراخان(ايتيل) توسط ايوان مخوف و آغاز توسعه روس در تركستان و شرق
1556 ميلادي : وفات سلطان سليمان قانوني در وين
1558 ميلادي : يهودي مخفي ، ملكه اليزابت اول بر تخت سلطنت  انگليس مي نشيند.
1571 ميلادي : نبرد لپانت ، اولين شكست تركان عثماني در برابر اروپايي ها
1586 ميلادي : استفاده از اولين تفنگهاي سر پر در ارتش اسپانيا
1595 ميلادي : نسل كشي تركهاي بارابا توسط ارتش روس
1600 ميلادي : تاسيس كمپاني هند شرقي به دستور ملكه اليزابت و گام بلند براي تاسيس اسرائيل بزرگ، آرزوي دو هزار ساله يهود
1601 ميلادي : اختراع آيينه توسط ماروي ايتاليايي
1608 ميلادي : ورود اولين كشتي هاي  انگليسي به بندر سورات هندوستان تحت نام كمپاني هند شرقي
1630 ميلادي : ورود روسها به ياكوتستان ، سرزمين تركهاي ساها
1648-1618 ميلادي : جنگهاي سي ساله ما بين پادشاهان و رهبران ديني اروپا
1648 ميلادي : پيمان وستفالي و قانوني شدن جدايي دين از سياست و عدم دخالت روحانيون در سياست كشورهاي اروپا
1644-1368 ميلادي : هان هاي چيني مينگ
1658 ميلادي : اتمام ساخت بناي تاج محل توسط شاه جهان در هندوستان
1868-1603 ميلادي : دوره ملوك الطوايفي و عصر شوگونها در ژاپن
1665 ميلادي : ساخت نخستين ميكروسكوپ توسط رابرت هوك نويسنده كتاب ميكرو گرافيا و مشاهده سلولهاي چوب
1675 ميلادي : مشاهده ميكروبها براي اولين بار در جهان توسط آنتوني ون ليونهوك هلندي
1684 ميلادي : انتشار رساله » اصول رياضي فلسفه طبيعي » اسحاق نيوتن و توضيح قوانين فيزيك با نام قوانين نيوتن
1699 ميلادي : تفا هم نامه كارلوفچا و شروع  عقب نشيني عثماني از اروپا
1700 ميلادي : يهودي مخفي ، پتر كبير و شكست سوئد
1707 ميلادي : مرگ اورنگ زيب و جنگ انگليس  با تركان هند
1709 ميلادي : ساخت نخستين پيانو توسط بارتولومو كريستوفوري
1710 ميلادي : جنگهاي روسيه و عثماني
1711 ميلادي : اختراع دياپازون
1712 ميلادي : اختراع موتور بخار توسط توماس نيوكامن
1714 ميلادي : اختراع دماسنج توسط  دانيل گابريل فارنهايت
1717 ميلادي : آزمايش غواصي توسط ادموند هالي
1722 ميلادي :هجوم افغانها به ايران و پايان صفوي
1723 ميلادي :حمله زونگارها به قزاقستان
1732 ميلادي : جنگ كريمه مابين روس و عثماني
1746-1736 : ظهور نادر شاه افشار از ايل افشار يكي از بيست و چهار ايل تركان اغوز
1739 ميلادي : فتح دهلي توسط نادر شاه افشار
1741 ميلادي : كشف آلاسكا و تنگه برينگ توسط  ويتوس برينگ
1744 ميلادي : پادشاهي آل سعود
1746 ميلادي : قتل ناجوانمردانه نادر شاه با طراحي يهوديان مخفي از جمله ، پي ير بازن  فرانسوي به دليل آگاهي نادر شاه از بزرگترين توطئه يهود يعني اختلاف شيعه و سني و تلاش نادرشاه براي نزديكي اهل تشيع و تسنن و ايجاد مذهب جعفري
1752 ميلادي : اختراع برق گير توسط  بنجامين فرانكلين
1764-1744 ميلادي : جنگهاي كرناتك هند
1912-1644 ميلادي : منچوهاي توراني چينگ
1757 ميلادي : تصرف تركستان شرقي ، سرزمين تركهاي اويغور توسط چين
1764 ميلادي : اختراع دستگاه نخ ريسي
1765 ميلادي : توسعه موتور بخار نيو كامن توسط جيمز وات و پيشرفت فولادسازي در نتيجه آن و آغاز عصر صنعتي
1770 ميلادي : كشف استراليا و نيوزلند توسط جيمز كوك
1774-1768 ميلادي : جنگ روس و عثماني
1774 ميلادي : كشف اكسيژن توسط جوزف پريستلي
1783-1775 ميلادي : جنگهاي استقلال آمريكا
1776 ميلادي : اختراع كشتي بخار
1780 ميلادي : اختراع باطري توسط الساندرو ولتا
1783 ميلادي : فتح كريمه توسط روس ها
1784 ميلادي : اختراع عينك دو كانوني توسط بنجامين فرانكلين
1785 ميلادي : اختراع دستگاه بافندگي توسط  ادموند كارترايت
1786 ميلادي : اختراع ماشين خرمن كوب
1789 ميلادي : كشف قانون بقاي جرم و پايه گذاري شيمي مدرن توسط آنتوان لاوازيه
1789 ميلادي : انقلاب كبير فرانسه و آغاز حاكميتهاي دموكراتيك و مشروطه در برابر ديكتاتوري و استبداد
1791 ميلادي : نبرد شيخ منصور با روس ها
1792 ميلادي : نبرد روس و عثماني
1797-1789 ميلادي : يهودي مخفي ، استاد اعظم درجه 33 فراماسونري ، جرج واشنگتن ، اولين رييس جمهور آمريكا
1794 ميلادي :تاسيس قاجاريه
1799 ميلادي : يهودي مخفي ، ناپلئون بناپارت
1800 ميلادي : تاسيس كالج فورت ويليام در كلكته هندوستان ، توسط يهوديان كمپاني هند شرقي ، جهت تكميل سياست آريايي سازي اسكندر مقدوني و آموزش و تبليغات زبانهاي آريايي از جمله فارسي ، كردي ، اردو در منطقه
1801 ميلادي : يهودي مخفي ، سرجان ملكم ، يكي از پايه گذاران باستانگرايي در ايران و نويسنده كتاب » تاريخ ايران » با عنوان نماينده هندوستان انگليس ، وارد ايران شده و در منزل يهودي ايراني، ميرزا ابراهيم خان كلانتر ميهمان ميشود.
1907-1813 ميلادي : بازي بزرگ در تركستان تاريخي بين روس و انگليس
1828-1813 ميلادي : يهودي مخفي ، ميرزا ابراهيم خان كلانتر ، جد قوام السلطنه شيرازي و امضاي عهدنامه هاي گلستان و تركمنچاي
1822 ميلادي : اولين عكس با اتاق تاريك توسط نيپس فرانسوي
1827 ميلادي : استقلال يونان از عثماني
1827 ميلادي : يهودي مخفي ، پاسكوويچ ، شهر ترك نشين ايروان را فتح كرده و با كشتار مسلمانان ايروان ، سياست ارمني سازي ايروان عملي ميشود.
1836 ميلادي : اولين هفت تير اختراعي ساموئل كلت
1844 ميلادي : ادعاي پيغمبري باب در ايران
1845 ميلادي : يهودي مخفي ، بدير خان ، اولين شورش كردها عليه تركها را در منطقع بوتان رهبري مي كند.
1860-1839 ميلادي : جنگ ترياك چين  بين منچوهاي  چين و اتحاديه انگليس و فرانسه و آمريكا و روسيه
1856 ميلادي : جنگ كريمه
1858 ميلادي : انقراض امپراطوري تركان بابري هند توسط امپراطوري انگليس و آغاز حاكميت آريايي و ضد توراني در هند
1862 ميلادي : اختراع اولين مسلسل توسط ريچارد گاتلينگ
1867 ميلادي : خريد آلاسكا توسط آمريكا از روسيه
1868 ميلادي : ورود ناوگان آمريكايي و شروع عصر طلايي ميجي  و آغاز صنعتي شدن ژاپن
1869 ميلادي : تكميل خط آهن سراسري آمريكا
1871 ميلادي : ساخت اولين تفنگهاي گلوله زني هنري مارتين
1871 ميلادي : نسل كشي تركان آذربايجان توسط كردها به رهبري شيخ عبيدالله شمزيني با تفنگهاي هنري مارتين اهدايي انگليس ، در شهرهاي سويوق بولاق (مهاباد) ، سولدوز(نقده) ، ساري داش (سردشت) ، بيگ كندي (بوكان) ، قوشا چاي (مياندوآب ) و …
1875 ميلادي : اختراع تلفن توسط گراهام بل
1876 ميلادي : ساخت اولين موتور چهار زمانه
1877 ميلادي : جنگهاي بالكان
1885 ميلادي : تاسيس اولين مدرسه در ايران توسط ميرزا حسن رشديه در تبريز و تهران و آموزش حساب ، تاريخ ، جغرافي ، وطن ديلي ،  به معني » زبان وطن» كه تركي بوده است.
1895 ميلادي : اختراع دوربين فيلمبرداري توسط برادران لومير و اختراع راديو توسط ماركوني
1921-1881 ميلادي : واقعه پوگروم در روسيه و مهاجرت يهوديان روسيه به آمريكا
1901 ميلادي : كشف چهار گروه خوني انسان توسط كارل لندنشتاينر اتريشي
1903 ميلادي : اختراع اولين هواپيما توسط برادران رايت
1905 ميلادي : شكست بزرگ امپراطوري روس از ژاپن و توقف توسعه طلبي روس در شرق
1910 ميلادي : يهودي مخفي ، يپرم خان (افرائيم) مشهور به ارمني ، با مسلسل هاي شصت تير اهدايي انگليس ،با ناجوانمردي  ستارخان و مشروطه خواهان آذربايجان را در پارك اتابك قتل عام مي كند.
1912 ميلادي : انقراض منچوهاي توراني بدست سون يات سن چيني ، با كمك انگليس و آغاز حاكميت ضد توراني هان در چين
1914 ميلادي : اختراع تانك در انگليس
1918-1914 ميلادي : جنگ جهاني اول
1915 ميلادي: شكست امپراطوري انگليس از ارتش ترك به فرماندهي مصطفي كمال آتا تورك در نبرد چاناق قلعه
1917 ميلادي : ايجاد قحطي مصنوعي در ايران توسط انگليس و يهوديان مخفي و كشتار ميليونها ترك ايراني
1917 ميلادي : اعلاميه بالفور و تاسيس اسرائيل توسط انگليس
1918 ميلادي : پيروزي كمونيست ها در روسيه
1920 ميلادي : طراحي كودتا ، به منظور به قدرت رساندن رضا خان ميرپنج توسط اردشير ريپورتر هندي و آيرونسايد انگليسي
1923 ميلادي : اعلان حكومت جمهوري در تركيه توسط مصطفي كمال آتاترك بر پايه جدايي دين از سياست
1924 ميلادي : اختراع بلند گو توسط رايس كلوك آمريكايي و اختراع نخستين خودروي ديزلي بنز
1925 ميلادي : يهودي مخفي ، استاد اعظم درجه 33 فراماسونري ، محمد علي فروغي ،اولين و آخرين نخست وزير رضاشاه ، موسس و اولين رييس فرهنگستان زبان فارسي ، عامل رسمي شدن زبان فارسي در ايران ، رييس مجلس وقت ، خلع حكومت قاجار را اعلام كرده و رضا شاه پهلوي را بر تخت مي نشاند. آغاز ديكتاتوري رضا شاه و آغاز حاكميت آريايي و ضد توراني در ايران
1932 ميلادي : يهودي مخفي ، يوسف استالين ، معمار » هولودومور» يا قحطي مصنوعي با كشتار هشت ميليون تاتار و اوكرايني
1939 ميلادي : اختراع هليكوپتر توسط اسكورسكي در آمريكا
1941 ميلادي : آغاز حملات ژاپن براي آزاد سازي ويتنام و تايلند و كامبوج و ميانمار و فيليپين از چنگال استعمارگران هلندي و پرتقالي و فرانسوي و انگليسي و آمريكايي با شعار » آسيا متعلق به آسياييهاست. »
1945 – 1939 ميلادي : يهودي مخفي ، آدولف هيتلر ، با به راه انداختن جنگ جهاني دوم ، و تبليغات گسترده ضد يهودي ،دست به كشتار ميليوني تركهاي خزر يهودي مذهب در لهستان و اوكراين زد و همزمان باعث افزايش كوچ يهوديان عبري به اسراييل شد.
1944 ميلادي : انتخاب سيد جعفر پيشه وري به عنوان نماينده تبريز در مجلس ايران توسط مردم تبريز ، موسس فرقه دموكرات آذربايجان
1945 ميلادي : آزمايش موفق ساخت نخستين بمب اتمي توسط آمريكا در نيومكزيكو و بلافاصله استفاده در هيروشيماي ژاپن
1946 ميلادي : يهودي مخفي ، احمد قوام السلطنه ، از نوادگان ميرزاابراهيم خان كلانتر ، به كمك دو فروند هواپيماي جنگي اهدايي آمريكا ، قيام سيد جعفر پيشه وري عليه ديكتاتوري حكومت پهلوي را سركوب و دهها هزار آذربايجاني را قتل عام ميكند.
1953 ميلادي : يهودي مخفي ، وينستون چرچيل ،افسر انگليسي سركوبي استقلال طلبي مردم سودان ، وزير جنگ و نخست وزير وقت انگليس ، جايزه نوبل ادبيات را ميگيرد!
1955 ميلادي : خودمختاري تركستان شرقي در چين با نام سينجان به معني سرزمين تازه تصرف شده
1961 ميلادي : يوري گاگارين روس ، نخستين انسان در فضا
1981 ميلادي : ساخت نخستين كامپيوتر شخصي توسط شركت آي بي ام و آغاز عصر اطلاعات
1991 ميلادي : فروپاشي شوروي و استقلال بخشي از تركستان تاريخي با نامهاي قزاقستان ، ازبكستان ، قرقيزستان ، تركمنستان ….
تاریخ ادامه دارد!…….

Advertisements

ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: