سرگذشت یک مقاله در همایش بین المللی خوجه یوسف همدانی در ترکمنستان


دکتر خانگلدی اونق

حضور در همایشها در ترکمنستان-د.خ.اونق

(بتاریخ هشتم اسفند 1381/ش. مطابق با 2002/م.) – قسمت اوّل

 توضیح: آنچه که در زیر می خوانید مربوط به همایش سال 2002 در عشق آباد – ترکمنستان است. آن حاوی مقاله ای است که نام نوبسنده و سخنران در ابتدای کتاب آورده می شود، ولی محتوای این مقاله که در واقع متن سخنرانی آن است، در کتاب وجود ندارد!؟ جریان چی هست؟! چطور به مواد تحقیقاتی که از جانب مؤسسه ای بزرگ همچون آکادمی علوم ترکمنستان به همایشی که در راستای روابط بین المللی دو کشور ایران و ترکمنستان، به رای زنی فرهنگی جمهوری اسلامی در عشق آباد ارائه شده بود، دستبرد زده می شود!؟ با پیگیری صورت مسئله از سوی اینجانب، مسبب این دستبرد شناخته شد. چون در آن ایّام مسئولیّت شغلی ام در آکادمی علوم اجازه نمی داد بدنبال اینچنین مسائل ناچیزی باشم، این مسئله را پیگیری نکرده بودم. ولی در این رابطه سوالات عدیده ای مطرح میشد که لازم دیدیم در این نوشته به علل و آسیب شناسی اجتماعی این واقعه که همراه با حوادثی که در آن ایّام اتفاق افتاده بود، بپردازیم.

تورنتو – دکتر خانگلدی اونق: در دهه دوم استقلال جمهوری ترکمنستان در سالهای 2000 تا 2005، در دورانی که پرچم اصلاح طلبان در آسمان ایران در اهتزاز و گفتگوی تمدّنها جاری بود، در راستای روابط همه جانبه جمهوری ترکمنستان و ایران، در جوار روابط دیپلماتیک اقتصادی، بازرگانی فیمابین این دولتها، روند این مناسبات در حوزه فرهنگی نیز گسترش پیدا کرده بود. در این رابطه میتوان به برگزاری همایشی چند اشاره نمود که در موضوع شخصیتهای مشترک فرهنگی – تاریخی این کشورها برگزار می شده است. از جمله آنها می توان در رابطه با «معرفی شخصیتهای فرهیخته مشترک در تاریخ دو جانبه همچون جارالله زمحشری (ائزمئقشیر)، نجم الّدین کبری، خواجه یوسف همدانی و مهنه بابا (مأنه بابا)، …» بود، اشاره نمود. این همایشها که از طریق اداره ائیکه تحت عنوان «رای زنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» فعالیت میکرد، سازماندهی میشد. در چنین همایشهای علمی – تاریخی «مرکز پژوهشکده تاریخ تحت پوشش کابینه وزیران ترکمنستان» که محل اشتغال دائمی اینجانب نویسنده این سطور بود، شرکت فعال داشتند و اینجانب با وجود اصرار همکارانم از شرکت در این همایشها سرباز می زدم. ….

آکادمی علوم ترکمنستان

آکادمی علوم ترکمنستان

باری در رابطه با برگزاری همایش خواجه یوسف همدانی که با موضوع: «کنفرانس بین المللی خواجه یوسف همدانی»، پیش برده شده بود، مسئولین مرکز رای زنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری ترکمنستان، دکتر غلامحسین غلامحسین زاده، آقای ابراهیم حسن بیگی[1] و نیز آقای درازگیسو که سفیر وقت در سفارتخانه ایران بود، از یک طرف و انستیتو تاریخ تحت پوشش کابینه وزیران ترکمنستان و وزارت فرهنگ ترکمنستان از سوی دیگر، این همایش مشترکاً در جمهوری نو بنیاد ترکمنستان برگزار گردید. با اعلام همایش در 5-6 ماه قبل به جمع آوری مقالات و متون نطق ها می پردازند. با پیشنهاد رسمی از جانب انستیتو تاریخ به اینجانب نویسنده این سطور، فرصتی پیش آمده بود که اجمالاً به تاریخ و ادبیّات عرفانی ترکمن در دوره «تاریخ تورکمانی» سیری داشته باشیم و نتیجه آن حاوی مقاله ای شد که به این همایش ارائه گردید. همچنین اینجانب مقاله را با درخواست نویسنده سرشناس در رای زنی فرهنگی «ابراهیم حسن بیگی«، شخصاً به ایشان سپردم و بعد از مطالعه آن ایشان استقبال خوبی از آن نمودند و اذعان نمودند که این مقاله از جمله بهترین ها در مجموعه مقالات کنفرانس که بصورت کتاب منتشر می شود، در نظر گرفته خواهد شد.

رای زنی فرهنگی ج.ا. ایران

رای زنی فرهنگی ج.ا. ایران

به این ترتیب در تاربخ روز موعود، همایش در چندین سکسیا برگزار گردید که در هر کدام از آنها همراه با سخنرانان مترجمی نیز بزبانهای فارسی و ترکمنی حضور داشتند که یکی از مترجمین فارسی آن «عظیم قلی بُغده» نامی بود. از آنجائی که اینجانب به هر دو زبان فارسی و ترکمنی مسلّط بودم از ترجمه ایشان عذر خواستم و چون متن آن را به هر دو زبان همراه خود آماده داشتم، همزمان ترجمه آنرا نیز خودم بعهده گرفتم.

این شخص از جمله آخرین مهاجری به ترکمنستان بود (سالهای 1990-1991 آخرین دوره مهاجر پذیری دولت شوروی سابق) که بعنوان «پذیرفته شدگان بیوطن» در جمهوری ترکمنستان حضور و وضعیّت مشکوکی داشتند. وی در ایّام حضور دولت سید محمّدخاتمی در کابینه دولت جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1376-1384 در راستای سیاستهای «گفتگوی تمدنها»ی رئیس جمهور ایران، بعنوان یکی از کارکنان وارد رای زنی فرهنگی جمهوری اسلامی در شهر عشق آباد جمهوری ترکمنستان شده بود که وظیفه ای جز خبرچینی برای اربابان خود نداشت.

انستیتو نسخ خطّی جمهوری ترکمنستان

انستیتو نسخ خطّی جمهوری ترکمنستان

به این ترتیب با برگزاری این همایش پس از مدّتی مجموعه مقالات و سخنرانی ها طی کتابی با عنوان «کنفرانس بین المللی خواجه یوسف همدانی – هشتم اسفند 1381» منتشر گردید که در لیست سخنرانان و ارائه مقالات نام اینجانب نیز درج شده است و ابراهیم حسن بیگی که تا آنزمان محتوای کتاب را بررسی نکرده بود، از عدم درج مقاله اطلاع نداشت، یکی از این کتابها را به عنوان شرکت کنندگان این همایش به اینجانب سپردند. وقتی که کتاب را مرور کردم، در لیست شرکت کنندگان و سخنرانان همایش نام اینجانب درج شده و از روی صفحه آن سعی کردم متن سخنرانی ام را «بصورت مقاله» در محتوای مقالات درج شده در کتاب پیدا کنم. با کمال تعجّب دیدم که در این کتاب «این مقاله در متون آن درج نگردیده است!! چیزی که امکان اتفاق آن شاید یکدرصد هم وجود نداشته باشد!! در واقع در آخرین لحظات انتشار کتاب، این مقاله عامداً بصورت پنهانی از مجموعه مقالات حذف شده است. در این رابطه نظرتان را به به اسناد زیر جلب می کنم:

****

Resource: http://ashgabat.icro.ir/index.aspx?siteid=162&pageid=9701&p=1&showitem=4085
Hoja Ýusup Hemedana bagyşlanan Halkara maslahatGeçirilen wagty: Sogapgün, 8.12.1381 möhleti 2 gün
Geçirilen ýeri: Aşgabat (Golýazmalar instituty) hem-de
Gadymy Merw şäheri

Maslahata Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary hem-de alymlaryndan 43 sany makala gelip gowuşdy we şolaryň arasyndan 16 sany makala maslahatda okamak hem-de makalalaryň ýygyndysynda çap etmek üçin, pars diline terjime edilip, Tährana iberildi. Eýranyň ýokary okuw jaýlarynyň mugallymlary hem-de alymlary tarapyndan 20 sany makala gelip gowuşdy we şolaryň arasyndan bäş makala maslahatda okamak üçin saýlanyldy hem-de şol makalalaryň awtorlary maslahata gatnaşmak üçin çagyryldy.

Kitaplaryň hem-de täze ýylyň kalendarynyň (senenama) çykarylmagy

1. Hoja Ýusup Hemedanynyň «Rotbel häýat» kitabynyň rus we türkmen dillerine terjime we çap edilmegi.

2. Maslahatyň makalalarynyň ýygyndysynyň türkmen diline terjime we çap edilmegi.

3. Doktor Gulamhoseýnzadäniň Hoja Ýusup Hemedany hakyndaky kitapçasynyň ýazylmagy we onuň türkmen diline terjime we çap edilmegi.

4. Iki ýurduň prezidentleriniň hem-de Hoja Ýusup Hemedanynyň ýadygärliginiň suratlary bilen bezelen 40х50 ölçegdäki reňkli kalendaryň çykarylmagy.

Ady we atasynyň ady wezipesi makalanyň ýa-da çykyşyň mowzugy
1 jenap Aýdogdyýew Türkmenistanyň medeniýet ministri Türkmenistanyň medeniýet ministriniň çykyşy hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň maslahata gatnaşyjylara iberen Gutlag hatynyň okalmagy
2 jenap Derazgisu EYR-nyň ilçisi çykyş
3 doktor Abedi makala
4 t.y.k. Serdar Ataýew makala
5 doktor Gulamhoseýnzade EYR-nyň ilçihanasynyň medeniýet geňeşçisi makala
6 t.y.k. Orazpolat Ekäýew makala
7 t.y.k.Hangeldi Ownuk makala
8 jenap Jumamyrat Gurbangeldiýew makala
9 t.y.k. Kakajan Baýramow makala
10 jenap doktor Mir Abedini makala
11 jenap Ahmedow makala
12 jenap doktor Moştagmehr makala
13 jenap doktor Ansari makala
14 jenap Orazgeldi Aşyrow makala
15 jenap doktor Modäbberi makala
16 jenap Täçmuhammet Ataýew

makala

* ترجمه موارد فوق:

کنفرانس بین المللی خواجه یوسف همدانی – هشتم اسفند 1381

زمان برگزاری : پنجشنبه 81/12/8 در مدت 2 روز مکان برگزاری : عشق آباد (دانشکده نسخ خطی) و شهر مرو قدیم از طرف نویسندگان و اساتید دانشگاه ترکمنستان 43 مقاله رسیده تعداد 16 مقاله برای قرائت و نیز چاپ در مجموعه مقالات به زبان فارسی به تهران ارسال شد. از طرف استادان دانشگاه و اندیشمندان حوزه تاریخ و فرهنگ در مجموع 20 مقاله فرستادند از آنها 5 مقاله برای قرائت در کنفرانس مشخص و از نویسندگان آنها برای شرکت در کنفرانس دعوت به عمل آمد.

انتشار کتاب و تقویم سال نو میلادی

1 ترجمه و چاپ کتاب رتبه الحیات خواجه یوسف همدانی به زبانهای روسی و ترکمنی
2 ترجمه و چاپ مجموعه مقالات منتخب کنفرانس به زبان ترکمنی
3 تالیف، ترجمه و چاپ کتابچه خواجه یوسف همدانی نوشته دکتر غلامحسین زاده به زبان ترکمنی
4 چاپ تقویم دیواری در ابعاد 40*50 تمام رنگی با تصاویری از دو رئیس جمهور ایران و ترکمنستان و مقبره خواجه یوسف همدانی

***

ردیف نام و نام خانوادگی سمت موضوع مقاله یا سخنرانی
1 آقای آیدوغدیف وزیر فرهنگ ترکمنستان سخنرانی وزیر فرهنگ ترکمنستان و قرائت پیام رئیس جمهوری ترکمنستان به شرکت کنندگان کنفرانس
2 آقای درازگیسو سفیر جمهوری اسلامی ایران سخنرانی
3 آقای دگتر عبدی ایران مقاله
4 آقای دکتر سردار آتایف ترکمنستان مقاله
5 آقای دکتر غلامحسین زاده رای زن فرهنگی سفارت مقاله
6 آقای دکتر ارازفولاد اکایف پژوهشکده تاریخ تحت پوشش کابینه وزیران ترکمنستان مقاله
7 آقای خانگلدی اونق پژوهشکده تاریخ تحت پوشش کابینه وزیران ترکمنستان مقاله
8 آقای جمامراد قربان گلدیف = مقاله
9 آقای کاکاجان بایرامف = مقاله
10 آقای دکتر میرعابدینی از ایران مقاله
11 آقای احمداف ترکمنستان مقاله
12 آقای دکتر مشتاق مهر ایران

مقاله

13 آقای دکتر انصاری = مقاله
14 آقای ارازگلدی آشیروف پژوهشکده تاریخ تحت پوشش کابینه وزیران ترکمنستان مقاله
15 آقای دکتر مدیری ایران مقاله
16 آقای تاج محمد آتابایف ترکمنستان مقاله

شناسایی دزد ناشی:

 در بالا اشاره به انتشار کتابی دارد که مقالات آن در طی این همایش توسط رای زنی فرهنگی به مسئولیّت غ. غلامحسین زاده و ابراهیم حسن بیگی جمع آوری و منتشر شده است و در دایره کاری این مجموعه از کارمندان سفارت شخص نامبرده شده (عظیم قلی بغده) نیز در جمع آوری مجموعه مقالات دسترسی به این مواد روبه انتشار داشته است!!.

وقتی که در این رابطه به نزد ابراهیم حسن بیگی رفتم و جریان را به وی گفتم، ایشان بسیار تعجّب کردند و بدلیل این اتّفاق ضمن اظهار تأسّف، بیخبری خود را از این امر اعلام نمودند. در همین حال وی گویا چیزی را بخاطر آورده باشد، ناگاه گفتند که «- آقای عظیم بغده» هم ایام به انتشار سپردن مقالات به آن دسترسی داشته است. و گفت: – میانه شما با ایشان چطوری است!؟ …

بعد از این بود که متوجه شدیم که این مقاله را این شخص از درون مجموعه دزدیده و دور انداخته است!!. در واقع به این مقاله دستبرد زده شده! ولی کسی که اینکار را کرده خیلی ناشی بوده، چون می بایستی از لیست هم نام شما را برمیداشت. اما لیست مدعوین همایش تا آخرین لحظه در نزد ما بود و ایشان به آن دسترسی نداشته است.

ما با این عمل ایشان عمق عقده های شخصی او را نسبت به اینجانب پی بردیم. از آن به بعد این شخص دشمنی عجیبی را با ما آغاز کرده بود. ولی این اعمالش همچون لکّه ننگی بر پیشانی وی برای همیشه مانده است. …

تکرار دشمنی شخص نامبرده شده (ع. بغده):

دوّمین عمل ناشایست ایشان مربوط به وادار کردن دحتربچه 7- 6 ساله اش در اخلال کلاس فوق برنامه ام در آموزشگاه مجتمع آموزشی ایران در عشق آباد بود. …

با اعلام سیاستهای آقای خاتمی (سالهای 1376-1384) در راستای جذب متخصّصین ایرانی در خارج از کشور، به کار و فعالیّتهای آموزشی و علمی، از همه ایرانیانی که در جمهوری ترکمنستان اقامت داشتند، دعوت به فعالیّت در نهادهای آموزشی جمهوری اسلامی بعمل آمده بود. از جمله اینجانب را نیز به آموزشگاه که از کلاس اوّل تا دیپلم در آن دایر بود، دعوت کرده بودند. از آنجائیکه در آکادمی علوم ترکمنستان برای پژوهشگران حقوق کار و امکانات فعالیّت «نیمه پرداخت» در سایر نهادها، بویژه آموزشی را فراهم کرده بودند، به آنجا رفتم. در همان ایّام (سال 1382/ش.)، اینجانب در آموزشگاه ایرانیان مقیم ترکمنستان، طی مصاحبه ای که با مدیر این آموزشگاه داشتم، بعنوان کلاس های فوق برنامه در خطّ و نقّاشی برایم ساعات کار تخصیص دادند. ضمن آشنائی با کلاس ها (از کلاس های اوّل تا راهنمائی و دبیرستان) ساعات کارم را مورد موافقت قرار دادیم. در یکی از آن روزها که در آنجا مشغول تدریس بودم، در بین دانش آموزان، دختربچۀ «عظیم بغده» با قد و قامتی بسیار کوتاه و رنگ پریده که 7- 6 سال بیشتر نداشت می دیدم که بعنوان داوطلب وارد کلاس اینجانب می شد. با حضور این دختر بچّه در کلاس، هر جلسه اتفاقی براه می افتاد و نا آرامیهایی را موجب میشد؟! از جمله سایر دانش آموزان را بر علیه معلّم می شورانید و دانش آموزان را وادار می کرد نظم کلاس را بهم بزنند و بعنوان اعتراض به معلّم آنها را تشویق می کرد کلاس را ترک کنند. من هاج و واج مانده بودم این پدیده را که مستقیماً از جانب «عظیم بغده» نامی عامداً براه انداخته می شده، چه عکس العملی نشان بدهم. در این میان یکی از اقوامم که در آنجا مسئول بخش بهداشت بود، مرا متوّجه این امر ناخوشایند کرده بود که مواظب رفتارهای این دحتربچّه باشید که این شخص بدنبال یک توطئه بر علیه شما هست.

در این رابطه وقتی که پیش مدیر آموزشگاه رفته بودم ایشان جریان این شخص را برایم تعریف کردند و فرمودند که این شخص چند بار به دفتر مراجعه نموده و از جنابعالی شکایت می کرد!! چون شکایات ایشان پوشالی بود، ما به حرف های ایشان توجّه نکردیم و ایشان با استفاده از دحترش این برنامه ها را علیه شما دارد اجرا می کند. ما به وی گوشزد کردیم که دست از این توطئه ها نسبت به هموطن خود بردارد و مورد سوء استفاده قرار دادن و مسموم کردن ذهن دحتربچّه ای که هنوز کلاس اوّل را هم سپری نکرده است، برخلاف قوانین آموزشی و عرفی کشور می باشد. این کار شما که با اصول انسانیّت بویژه در محیط آموزشگاه منافات دارد، انجام ندهید که ما مجبور می شویم با خود جنابعالی برخورد کنیم. …

سومّین دشمنی وی توطئه بر علیه پسر مرحومم «مقصدصالح» بود. و همچنین در سالهای 2004 و 2005 که همه مهاجرین ترکمن ایرانی در ترکمنستان تقاضای پناهندگی به کشور کانادا داده بودند، علی رغم پذیرفته شدن همه، دولت کانادا از پذیرش ایشان به این کشور بدلایل مشکوک بودن وی، ممانعت بعمل آورد که به چون و چرایی مسئله در فصولی دیگر خواهیم پرداخت. وی در حال حاضر در آمریکا بسر می برد.

حال به موضوع مقاله ای که مورد دستبرد این شخص (عظیم بغده) قرار گرفته و از مجموعه مقالات حذف گردیده بود، نظرتان را جلب می کنم. ادامه مطلب را در پست بعدی دنبال کنید!

پانویس:

[1] . ابراهیم حسن بیگی یکی از نویسندگان سرشناس ایران و همکلاسی دوران دبستانی نویسنده این سطور است. وی دوران دبستانی را در شهر خوجه نفس سپری کرده بود (سالهای 1346-1349/ش.ش.).

شجره خلفاء طريقت از خواجه يوسف همدانی تا شيخ جمال الّدين بخـاری.

شجره خلفاء طريقت از خواجه يوسف همدانی تا شيخ جمال الّدين بخـاری.

شجره خلفاء طريقت از خواجه يوسف همدانی تا شيخ جمال الّدين بخـاری.

Advertisements

یک پاسخ to “سرگذشت یک مقاله در همایش بین المللی خوجه یوسف همدانی در ترکمنستان”

  1. Goals research and objectives this programs | HOJANEPES News Says:

    […] سرنوشت یک مقاله در کنفرانس “خوجه یوسف همدانی” درسال 1381- عشق آباد، در ادامه […]


ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: