بیانیه ی دوّم به روز رسانی تشکل فرهنگی و سیاسی مردم ترکمن ایران


ایل گویجی
ارگان نشریاتی شورای هماهنگی سازمان فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن ایران – تأسیس: سال 1357/ش. 1979/م
«کانون تریبون» نشریه الکترونیکی «سازمان فرهنگی و سیاسی خلق تورکمن» تا راه اندازی وبسایت «ایل گـﯙیجی» ارگان شورای همآهنگی سازمان فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن ایران بعنوان ارگان اصلی سازمان رسالت خودرا بانجام رسانید. این سازمان در سال 1357- شمسی با عنوان «کانون» با ایده های مردمی و آزادیخواهانه تأسیس گردید. با تأسیس و شروع بکار این سازمان ملّی – دموکراتیک شکل بندی های طرح مردمی ایجاد شوراهای ترکمنصحرا با نظارت اجرائی ستاد شوراها در سراسر اقلیم تورکمنستان ایران شروع به راه اندازی گردید و یکسال اول با ایجاد دفاتر درشهرها و بسیاری از روستاهای اقلیم ترکمنستان (ترکمنصحرا) فعالیّتهای علنی پرثمری را به انجام رسانید. امّا، پس از برقراری یکسال خودمختاری غیررسمی در اقلیم ترکمنستان ایران، متأسّفانه با سیاست سرکوب وحشیانه مرتجعین جمهوری اسلامی مواجهه گردید. پس از سرکوب كادرهاي رهبري، اعضاء و هواداران سازمان (کانون) مجبور به مهاجرت به خارج از کشور شدند.

درجولای2017/مرداد 1396

ایل گویجی: انقلاب سال 1114ش.، /1736م. مردمان ایران برعلیه سیستم حکومتی «مرید ومرشدی (امام و امتی)» طریقت صفویه که با برگزاری کنگره صدهزار نفری در دشت مغان به ثمر رسید، 60 سال بعد توسط آقامحمد خان قاجار به شکست کشیده شد.
انقلاب 1285ش/1906 مردمان ایران که سیستم حکومتی کشور را مدرن نمود و درنتیجه ایران صاحب قانون اساسی و مجلس گردید تا به جای فرمان های شاه، مصوبات بر گزیدگان مردم قانون شود، 14 سال بعد توسط بنیانگذار رژیم دیکتاتوری پهلوی به شکست کشیده شد.
پیروزی مردمان ایران در سرنگونی رژیم دیکتاتوری شرایط دموکراتیکی را بوجود آورد و تشکل فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن با هدف تلاش و کوشش های سازمانیافته و مدنی در اه تحقق آمال و آرزوهایی که در روند انقلاب بهمن 1357/ 1979 به حالت شعار سر داده شده بود، بنیانگذاری شد.
درسال 1362/1983 فعالین فرهنگی و سیاسی مردم ترکمن ایران براثر غالب شدن شرایط دیکتاتوری خفقان آور روی به مهاجرت آوردند تا فعالیت درراه اهداف خود را درجوار نیروهای دمکرات و انقلابی کشور درخارج ادامه دهند. ولی در زمستان 1363 بدنبال حذف شعار خودمختاری درنشریه کانون بنام «ایل گویجی«، در راه بازسازی و تدقیق مناسبات پرداختند. ولی وقتی توطئه برعلیه طرف داران خودمختاری در خرداد 1365/1986 وارد مرحله جدیدی گردید، هیأت بازسازی هم ترمیم یافت و فعال شد.
با گسترش مهاجرت به اُروپا درسال 1366/1987 جامعه ترکمن در شهر برلین غربی نیز شکل گرفت. هیات بازسازی با تکیه به امکانات آنها موفق به برگزاری کنفرانسی برای بازسازی دموکراتیک کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن درشهر برلین غربی (اردیبهشت 1368/1989) گردید و شورای هماهنگی به طور دموکراتیک و با اعمال خرد جمعی انتخاب شد. شورای هماهنگی در آغاز کار با ضرورت ترجمه نام کانون مواجه گردیده و درپاسخ به این ضرورت اجتناب ناپذیر بطور یک دست با ترجمه واژه ی «کانون» به واژه «اورگانی زئی شن» بمعنی «سازمان» موافقت شد، به طوری که شورای هماهنگی حتی با یک مخالف از بدنه تشکیلات نیز مواجه نگردید. با قرار شورای هماهنگی واحدهای کانون دربرلین، آشغابات و گوته بورگ سوئد شکل گرفت. درنتیجه ضمن به کار بردن واژه «کانون» در نام فارسی تشکل فرهنگی و سیاسی ترکمنهای ایران، بکاربردن واژه های «قوراما»، «آرگانیزاتسیا»، «اورگانی زاتسیون» و «اورگانی زئیشن» در موارد ضروری به کار گرفته شد و عادی گردید.
زمان آغاز فاز اصلی مرحله آداپتاسیون (سازگاری و سازش) در مهاجرت که با ترک اردوگاه و استقرار در واحد مسکونی در کنار شهروندان شروع می شود، در کشورهای مختلف اروپایی متفاوت بود و کشور آلمان فدرال به لحاظ طی شدن مرحله مذکور به علت آغاز وحدت دو نیمه ی شرقی و غربی ویژه گی های خود را داشت. با تمام این احوال بتدریج بخشی از نیروهای ترکمن در کنار نیروهای متعلق به ملیت های تحت ستم مضاعف ایران قرارگرفته در جنبش همبستگی آنها نقش قابل توجه ای داشتند. آنها قبل از فراروئی جنبش همبستگی مذکور به «کنگره ملیت های ایران فدرال» که ائتلاف کنفدراتیوی از تشکل های متعلق به ملیّت ها بود، توانستند «سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن» را تشکیل داده در بنیانگذاری آن شرکت فعالی داشته باشند. تشکل فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن در سال 2010 به ائتلاف نامبرده پیوست و به همکاری خود برای فراروئی اتحاد نیروهای آحاد مختلف ایران به اتحادی گسترده در راه دموکراسی و حقوق بشر را همچنان ادامه میدهد.
در دوره مهاجرت دوم متناسب با گسترش بهره گیری بشریت از امکانات تکنولوژی جدیدی چون فاکس، کامپیوتر شخصی سپس اینترنئت و غیره که همچنان بسرعت رو به گسترش است، تغییر و تحولات اجتماعی نیز سرعت گرفت و ضرورت «به روز» شدن ها را اجتناب ناپذیر نمود. در پاسخ بدین مطالبه زمان، در آذرماه 1393 برابر با دسامبر2014 شورای هماهنگی طی بیانیه ای با عنوان «بیانیه ی به روز رسانی کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن» اعلام کرد «کانون در راه انطباق با وضعیت جدید جهان در عصر جهانی شدن از جنبه ی ابراز وجود و بیان پای بندی به تلاش در راه رفع انواع نابرابری ها و نیز در دفاع از مطالبه حقوق پایمال شدۀ مردمان ایران از جمله ترکمن ها دارای نشانی سه رنگ می شود». درپاراگراف دیگری از بیانیه مقرراتی را در چگونگی ارتقای اعضا به ارگان عالی یعنی شورای هماهنگی را پیش کشید و اعلام نمود «شورای هماهنگی با درنظرگرفتن تداوم روزافزون دگرگونی ها درعصر گلوبالیزاسیون و گذر تعداد قابل توجهی از افراد جوامع مهاجر ترکمن به مرحله انتگراسیون و گسترش مناسبات در دنیای مجازی، مرحله کنونی را فاز دوم دوره مهاجرت در عصر جهانی شدن تشخیص داد و در راه انطباق خلاق با شرایط و مطالبات زمان تصمیم گرفت ترکیب شورای هماهنگی تنها متشکل از نمایندگان واحدها نباشد. …».
اینک بیش از یک سال و نیم است که شورای هماهنگی سازمان فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن موفق به راه اندازی وئب سایتی به آدرس ilguji.org برای نشریه «ایل گویجی» گردید و نشریه قبلی شورای هماهنگی به آدرس kanuntribun.blogspot.com با مجموعه ای از اسناد مهم تشکیلاتی به حالت آرشیو درپیوند با سایت قرارگرفت. در این مدت به دنبال امضای قرارداد فرجام ضرورت تلاش برای اتحاد نیروها در راه دموکراسی و حقوق بشر به مطالبه روز تبدیل شد. در رابطه با پاسخ به این مطالبه زمان، شورای هماهنگی با توجه به ملاحظلاتی که بار اول با قرارگرفتن کانون درلیست تشکلهای عضو «کنگره ملیتهای ایران فدرال» مطرح شد، ضرورت تداوم بروز رسانی را تا حد شامل نام فارسی تشکیلات هم متوجه گردید. از طرف دیگر با توجه به افزوده شدن خود بخودی ضرورت یاد شده بر آنچه که تا کنون در بالا و در بیانیه قبلی هم مطرح شده بود را در نظر گرفته، بروز رسانی نام تشکل فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن را ضرورتی اجتناب ناپذیر تشخیص داد. بدین ترتیب شورای هماهنگی پذیرفت نام فارسی نیز همانند نام ترجمه شده اش:

The Cultural and Political Organization of Turkmen People
به «سازمان فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن» تغییر یابد.
در رابطه با این تغییرو تحول نمی توان به واژه «مردم» بعنوان معنی واژه ی»خلق» که نام فارسی را می تواند بصورت «سازمان فرهنگی و سیاسی مردم ترکمن ایران» تغییر دهد بی توجه شد. البته ازنظر شورای هماهنگی کسی مجبور نیست از واژه های «تشکل»، «سازمان» و»کانون» تنها یکی را استفاده نماید. برای اینکه تشکل فرهنگی و سیاسی ترکمن های ایران چون در حفظ دستاوردهای دموکراتیک انقلاب بهمن1357 توانست درکنار نیروهای انقلابی کشور نقش قابل توجهی داشته باشد، بدینجهت ازجانب بسیاری از نیروهای خلق ترکمن همیشه فراتر از یک » کانون» معمولی دیده شده است.%
شورای هماهنگی سازمان فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن
جولای 2017/ مرداد 1396
Advertisements

ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: