کتابخانه ایالتی روسیّه، Российская Государственная Библиотека, Russian State Library


Рос_Гос_Биб

Рос_Гос_Биб

Ресурс: www.rsl.ru – (текст по русский, فارسی, en English)

تورنتو – دکتر خانگلدی اونق: فارسی: کتابخانه ایالتی روسیه فدراتیو – بزرگترین کتابخانه عمومی در روسیه و اروپا، دوّمین مرکز بزرگ فوند کتاب در جهان است. جهت به عضویّت درآمدن یک شهروند روسیه یا از هر کشور دیگری به عنوان یک خواننده در این کتابخانه، داشتن حداقل ۱۸ سال برای دانشجویان دانشگاهها است.

در داخل کتابخانه ایالتی روسیّه بر روی دیوار اعلانات مجموعه ای منحصر به فرد از اسناد داخلی و خارجی به 367 زبان است. مقدار بودجه بیش از 45 میلیون و 500 هزار. در این واحدها که مجموعه های ویژه ای از نقشه ها، موسیقی، ضبط صدا، نسخه هایی از کتاب های کمیاب، پایان نامه ها، روزنامه ها و دیگر نشریات را ارائه می دهند، تعداد زیادی اعضا و کارمندان در آن مشغول کار هستند.
«چگونه ما را پیدا کنید.»

برای یافتن چگونگی استفاده از کتابخانه و یافتن پاسخ ساده سریع به سوالات متداول در اتاق ویژه «کتابخانه ایالتی روسیّه» برنامه ویژه ای در سالنهای مطالعه کتاب وجود دارند. برای دیدن برنامه کاری کتابخانه در اینجا. آدرس ساختمان کتابخانه، و همچنین مسیرهای رانندگی در صفحه سایت آن وجود دارند.

بودجه کتابخانه خود نشان می دهد که نه تنها از طریق اضافه کردن کاتولوگ سیستم و فایل های مربوط به آن، بلکه با ایجاد و اصافه کردن کاتولوگ الکترونیکی به طور مداوم بر آن، در مرورگر قابل دسترسی و بروز می شود، و از طریق نرم افزار تلفن همراه  eRSL نیز قابل دسترسی است.
نمونه هایی از مواد تحقیقاتی مربوط به پایان نامه ها، چکیده و اسناد آنها ذیلاً لینک داده می شود:
2. مواد مربوط به دکترای آدمین این وبنشر!
3. کاتالوگهای به ثبت رسیده جهت یافتن اسناد!
***********

English: Russian State Library – the largest public library in Russia and Europe, the world’s second largest funds. Become a reader of the library is a citizen of Russia or any other state if he is a student of the university, or at least 18 years.

Within the Wall Announcements of the RSL is a unique collection of domestic and foreign documents in 367 languages. The amount of funds more than 45 million 500 thousand.

Storage units: Presented special map collection, music, sound recordings, rare books, theses, newspapers and other publications.

How to use the Library prompt simple answers to the most frequently asked questions: To view the schedule of work of reading rooms RSL here. Addresses library buildings, as well as driving directions are on page, «How to find us.»

Its library funds reveals not only through the system catalog and its files also created and constantly updated electronic catalog, for easy access in a browser and via the mobile app eRSL can be accessed.

Examples of related research materials, theses, abstracts and documents they are given below link:
1. Publication of this web page admins!
2. The material on this Web publishing doctoral administrator!
3. Registered catalogs to find documents!
4. To access the browse documents!

***********

По русский: Рос­сий­ская го­су­дар­ствен­ная биб­лио­те­ка — круп­ней­шая пуб­лич­ная биб­лио­те­ка Рос­сии и Ев­ро­пы, вто­рая в ми­ре по ве­ли­чи­не фон­дов. Стать чи­та­те­лем биб­лио­те­ки мо­жет лю­бой граж­да­нин Рос­сии или дру­го­го го­су­дар­ства, ес­ли он яв­ля­ет­ся сту­ден­том ву­за ли­бо до­стиг 18 лет.
В сте­нах РГБ на­хо­дит­ся уни­каль­ное со­бра­ние оте­че­ствен­ных и за­ру­беж­ных до­ку­мен­тов на 367 язы­ках ми­ра. Объ­ем фон­дов пре­вы­ша­ет 45 млн 500 тыс. еди­ниц хра­не­ния. Пред­став­ле­ны спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные со­бра­ния карт, нот, зву­ко­за­пи­сей, ред­ких книг, дис­сер­та­ций, га­зет и дру­гих ви­дов из­да­ний.

Как поль­зо­вать­ся биб­лио­те­кой под­ска­жут про­стые от­ве­ты на са­мые по­пу­ляр­ные во­про­сы. Озна­ко­мить­ся с графиком ра­бо­ты чи­таль­ных за­лов РГБ мож­но здесь. Ад­ре­са кор­пу­сов биб­лио­те­ки, а так­же схе­мы про­ез­да на­хо­дят­ся на стра­ни­це «Как нас най­ти».

Свои фон­ды биб­лио­те­ка рас­кры­ва­ет не толь­ко по­сред­ством си­сте­мы ка­та­ло­гов и кар­то­тек: со­здан и по­сто­ян­но по­пол­ня­ет­ся элек­трон­ный ка­та­лог, до­ступ к ко­то­ро­му мож­но по­лу­чить как в бра­у­зе­ре, так и че­рез мо­биль­ное при­ло­же­ние eRSL

Примеры соответствующих исследований материалов, тезисы, рефераты и документы на них приведены ниже ссылке:
1. Публикация этой веб-страницы админов!
2. Материал на этом веб-публикации докторская админу!
3. Зарегистрированные каталоги, чтобы найти документы!
4. Чтобы получить доступ к просмотреть документы! …..

کتابخانه ایالتی روسیّه فدراتیو - Российская Государственная Библиотека, Russian State Library

Российская Государственная Библиотека, Russian State Library, کتابخانه ایالتی روسیّه فدراتیو

Advertisements

ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: