شروع بکار دور دوم نشریه تورکمنستان ایران


آتـئـشـئـق

آتـئـشـئـق

تورکمنستان ایران:

 نشریۀ “تورکمنستان ایران”، بدنبال اعلام استقلال “کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن” در بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۶ از سازمان اکثریت، بمثابۀ ارگان مرکزی آن و بعنوان اولین نشریۀ سیاسی مستقل و آزاد در تاریخ مبارزاتی ملت تورکمن در شهریورماه سال ۱۳۶۶ انتشار و در صحنۀ سیاسی ایران جایگاه خویش را نمایان ساخت.

   انتشار چنین نشریه ای مستقل در دورۀ جنگ سرد از طرف مبارزین و روشنفکران یک ملت در منطقه ای حایل و استراتژیک بین خاورمیانه و آسیای مرکزی و با حساسیت بازیگران اصلی سیاست آندوره نسبت به منطقۀ تورکمنصحرا و بویژه با توجه به مرز طولانی ۱۲۰۰ کیلومتری آن با امپراطوری شوروی و در حالیکه بیش از نیمی از سرزمین و ملت تورکمن تحت سیطرۀ این امپراطوری در جمهوری تورکمنستان شوروی واقع شده بود، خود اقدامی تاریخی و متهورانه بوده است. اقدامی که معنایی بجز بیان مستقلانۀ منافع ملی ملت تورکمن فارغ از هر دو جبهۀ جنگ سرد و نفی ادعای مالکیت تشکیلاتی و فکری گروههای سوسیال – شوونیستی ایران چون سازمان اکثریت  بر جنبش ملی- دمکراتیک تورکمن و در حالیکه حمایت و پشتوانۀ مالی و سیاسی و ایدئولوژیک حزب کمونیست شوروی را نیز یدک میکشیدند، نداشته است!

موفقیت هیئت تحریریۀ نشریۀ “تورکمنستان ایران” و اعضاء و رهبری کانون در این امر نوین و ناشناخته که هیچ تجربه ای از قبل به ارث رسیده از جنبش تورکمنها آنها را همراهی نمیکرد، در هویت یابی ملی و انگیزۀ آنها برای خود و ملت خود بودن با تکیه بر جوهرۀ ملی خود از زمانیکه هنوز در درون احزاب و گروههایی که خارج از منافع ملی آنها قرار داشتند، بوده است! مروری به سی شمارۀ انتشار یافتۀ این نشریه در دور اول انتشار، خود آیئنۀ تمام نمایی از روند ارتقای دیدگاه کانون از یک نیروی ملی-انقلابی به جریانی ملی- دمکراتیک و نیز نمایانگر تلاش آگاهانۀ روشنفکران تورکمن برای رهائی از تتمۀ آموزشهای ایدئولوژیک و قالبی چپِ ایران و بدور انداختن آخرین پوستۀ دیدگاههای غیرملی و طبقاتی بی طبقه بوده است. تا جائیکه تا آخرین شمارۀ نشریه بسیاری از شعارهای اصلی مربوط به آن تفکر چون “زمین از آن کسانی استکه روی آن کار می کنند”، و یا “مرگ بر امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا”، از نشریۀ “تورکمنستان ایران”، ارگان مرکزی کانون حذف شدند. زیرا، از همان ابتدا برای اعضای کانون مستقل هیچ چیزی بغیر از منافع ملی تورکمن تابو و مقدس نبوده و آنها تقدس و بزرگی را در تغییر و دگردیسی و رفرم در محتوا و شکل و یگانه تابو را تنها منافع ملی ملت خود میدانستند!

در اینجا بجاست که از شاعر نوپرداز و معاصر تورکمن “آننامحمد ساده” با تخلص شعری “سانجار”، بعنوان عضو هئیت تحریریۀ نشریۀ “تورکمنستان ایران” در آندوره نام برده شود. مرحوم “سانجار”، مسئولیت بخش ادبی این نشریه را برعهده داشته و در ترویج ایدۀ استقلال و هویت یابی ملی و انسانگرائی در قالب اشعار بکر و پرمضمون خود، آثار زیبا و جاودانه ای را برجای گذاشته اند که مسلما در دور دوم انتشار نشریه آثار بدیع و جاودانۀ وی مجددا به جامعۀ تورکمن ارائه خواهد گردید.

  با پایان انتشار دور اول ارگان مرکزی کانون “تورکمنستان ایران”، در اواخر سال ۱۳۷۰، نظرات و مواضع کانون از طریق صدور اعلامیه ها و بیانیه ها بمناسبتهای گوناگون ادامه یافت. در نوامبر سال ۱۹۹۶ این امر با پایه گذاری نشریۀ “گنگش”، از طرف اعضاء و هواداران کانون تا دسامبر سال ۱۹۹۹ از طریق  انتشار ۱۷ شمارۀ منتشر شدۀ این نشریه و با پایه گذاری وبلاگ کانون فرهنگی- سیاسی از آوریل ۲۰۰۶ تا ماه مه سال ۲۰۱۰ برعهدۀ این وبلاگ بود. با توقف انتشار وبلاگ کانون، نظرات و مواضع کانون از طریق سایتها و وبلاگهای سایر دوستان تورکمن، بویژه وبلاگ “گفتمان ترکمن” به مدیریت آقای رشید آهنگری تابه امروز ادامه یافته است. در همین رابطه ما قدردانی و تشکر خود را از تمامی این دوستان و بویژه مدیر محترم وبلاگ “گفتمان ترکمن” بدلیل پایبندی عمیق ایشان به رعایت حق آزادی بیان و قلم و مقاومت و پایداری وی در دفاع از این حقوق در مقابل تمامی شماتت های مخالفین انتشار نظریات و مواضع کانون در وبلاگ خود، ابراز میداریم. اقدام ایشان مسلما بعنوان نمونه ای ارزنده و قابل تحسین در تاریخ فعالیتهای اینترنتی تورکمنها در خارج از کشور بیادماندنی و ستودنی برای هر نسلی خواهد بود!

–          ضرورت انتشار دور دوم “تورکمنستان ایران”!

  در شرایط فعلی، مجموعۀ شواهد و قراین برآنند که هیولای اسلامی حاکم بر ایران  که بیش از سه دهه بعنوان مولود فرهنگ اسطوره ای- دینی در این کشور، از فرود آوردن هیچ خفت و ذلتی بر سر ایرانیان و از بی سیرت ساختن جامعه کوتاهی نکرده و آشکارا به کشتار مردم مباهات و به شهید ساختنشان مفتخر کرده است، تداوم حیات آن بعنوان یک فاجعۀ ملی بزرگ به بن بست خود رسیده است! ورشکستگی تمام عیار اقتصادی مبتنی بر رانت نفتی، انسداد سیاسی طولانی و بسته شدن فضای تنفسی جامعه تا مرز انفجار، فروریزی مشروعیت قدرت، ناتوانی مفرط در مدیریت جامعه و دولت، خارج شدن جامعه از محور اخلاقی خود و فوران عوارض مخرب آن در سطح اجتماعی، ناامیدی مطلق زنان و نسل جوان از آیندۀ خود در چهارچوب رژیم اسلامی، ژرفای بیسابقۀ ستم و تبعیض ملی و فرهنگی و در نتیجه حدت یابی تضاد سنتی مرکز با پیرامون در ایران تا مرز گریز از مرکز، انزوای بین المللی بیسابقه و سنگینتر شدن سایۀ جنگ قریب الوقوع و… همه و همه ایران را آبستن حوادثی سرنوشت ساز کرده و تغییر همه جانبه و بنیادین را در رأس خواست تمامی اقشار اجتماعی جامعه قرار داده است. این تغییر چه با تولدی طبیعی از دل جامعه و چه با سزارین جنگ از خارج از آن صورت پذیرد، می تواند سرنوشتها را در جهت مطلوب یا نامطلوب متلاطم بسازد!

 مسلما کم هزینه تر ساختن این تغییر پیش روی و گریزناپذیر و سمت دادن به آن در راستای نتیجۀ مطلوب جامعه و حل دمکراتیک و متمدنانۀ و با برنامۀ تضادهای چندوجهی و انباشه شده در اعماق جامعه، بستگی مستقیم به حضور فعال تمامی نیروهای دمکرات، ملی و انسانگرا با هدف و برنامه ای مدون و تعیین شده از قبل برای فردای رژیم اسلامی، چون کانون فرهنگی-سیاسی خلق تورکمن دارد! تأثیرگذاری براین بحران و تلاطم سیاسی و اجتماعی تعیین کننده نیز بدون فعالیت رسانه ای آگاهگرانه و تبلیغ و ترویج خواست های خود بصورت بلاواسطه و با حضور مستقیم در بطن حوادث مربوط به سرنوشت ملت خود و کل ایران مقدور نخواهد بود!

 از اینرو، کانون فرهنگی-سیاسی خلق تورکمن، انتشار دور دوم نشریۀ “تورکمنستان ایران” را منطبق با نیاز عاجل زمان تشخیص داده و به این ضرورت جامۀ عمل می پوشاند!

–          اهداف و مضامین “تورکمنستان ایران”!

  کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن که منافع ملی همبود انسانی خود بنام ملت تورکمن را در ایران نمایندگی میکند، جنبش ملت خود را تنها یک جنبش محلی، فرهنگی یا منطقه ای تلقی نکرده و خواست آنرا تنها در به رسمیت شناسیدن حقوق ملی و فرهنگی خود به حکومت مرکزی محدود نمی کند. زیرا، در شرایط عدم تقسیم قدرت در ایران و پابرجائی تمرکزگرائی و حاکمیتی غیردمکراتیک در مرکز، این امر نه پایه و دوامی خواهد داشت و نه راه حلی قطعی برای حل تضاد تاریخی و سنتی مرکز با پیرامون خواهد بود. بنابراین جنبش تورکمنها بعنوان جنبش ملی- منطقه ای و عضو برابر حقوق جنبش سراسری در ایران، خواهان تغییر سیستم حکومتی تمرکزگرای استبدادی و جایگزینی آن با سیستمی فدرالیستی و دمکراتیک با حق شرکت متساوی الحقوق نمایندگان سیاسی خود در قدرت مرکزی و در ادارۀ امور مملکت میباشد. در یک کلام، ما خواستار تغییر ساختار قدرت سنتی در ایران و تغییر واحد جغرافیایی ایران به یک واحد ملی با عضویت داوطلبانه و برابر حقوق تمامی ملتهای تشکیل دهندۀ ایران و ارتقای همبودهای انسانی متفاوت از لحاظ ملی و اتنیکی در آن به یک ملت واحد و مدرن در عین حق حاکمیت ملی و ارضی آنها بر سرزمینهای تاریخی و سنتی خود هستیم!

از وظیفۀ اصلی و محوری سایت دوزبانۀ “تورکمنستان ایران” به فارسی و تورکمنی نیز، تبلیغ و ترویج این ایده و جای انداختن این خواست اصلی ملت ما در جنبش سراسری علیه خودکامگی اسلامی و ضد استبدادی است. این وظیفۀ مهم پیش رو نیز که همانا تأثیرگذاری بر سیستم دولتی و سیاسی آیندۀ بدون رژیم اسلامی و در نهایت تأمین مشارکت برابر حقوقی در قدرت سیاسی و کسب حاکمیت ملی در سرزمین خود است، وسیله و ابزار منطبق با مضمون اصلی خود را می طلبد. این امر نیز معنائی بجز فراروئی کانون به یک حزب سیاسی مدرن بمثابۀ پایۀ دولت که بتواند دولتمردان آینده را در خود پرورش داده و در بزنگاه تاریخی، استعداد و توان مبدل شدن به دولت ملی و فدرال و تأثیرگذاری سیاسی بر روند رویدادهای کل کشور را دارا می باشد، نیست! این امر یکی دیگر از وظایف مبرم و اساسی سایت “تورکمنستان ایران” خواهد بود که با گشایش باب دیالوگ در میان روشنفکران تورکمن در داخل و خارج از کشور و هدایت و کانالیزه ساختن این شور و مشورتها در جهت رفع خلاء تاریخی عدم وجود یک حزب ملی و فراگیر در جنبش تورکمنها بکوشد!

مقابله با ایدئولوژی شوونیستی و عظمت طلبانۀ پان ایرانیستی و سیاستهای ناشی از آن از طرف حکومت شوونیستی- مذهبی حاکم بر ایران و حتی آغشتگی اپوزیسیون آن از ملی گراها تا چپ گراها، از وظایف اصلی سایت “تورکمنستان ایران” خواهد بود!

تحت پوشش قرار  دادن اخبار جهان، منطقه، ایران و تورکمنصحرا و اخبار و گزارشات مربوط به تورکمنهای جهان و ارائۀ تحلیلهای ساختاری از وضعیت جهان و ایران از مضامین اصلی سایت “تورکمنستان ایران” خواهد بود. ارائۀ مقالات ادبی، مقالات تحقیقی و تخصصی از زبان و فولکلور ملت تورکمن و آداب و سنن آن بصورت نوشتاری، تصویری و صوتی و بویژه در مورد تاریخ از وظایف محوری این سایت خواهد بود. زیرا، ملتی که از روح تاریخ بی خبر باشد، نمی تواند با صعود بر قلۀ زمان، آیندۀ خود را نیز ببیند.

–          ماهیت و موازین سایت “تورکمنستان ایران”!

 ”تورکمنستان ایران”، بعنوان نشریۀ الکترونیکی “کانون”، ملهم از مضمون اصلی جنبش ملی- دمکراتیک ملت تورکمن و منبعث از روح برنامه و پرنسیپهای مدرون شدۀ “کانون”، ماهیتی ملی، دمکراتیک و سکولار خواهد داشت. از اینرو “تورکمنستان ایران” در راه وحدت تمامی نیروهای ضدخودکامگی موجود در ایران و معتقد به آزادی، دمکراسی، سکولاریسم و فدرالیسم و برابر حقوقی ملتها در ایران خواهد کوشید. این سایت همانگونه که با تمامی اشکال بروز شوونیسم در ایران مبارزه کرده و آنرا مانعی بزرگ در راه برپائی تفاهم ملی و زندگی مسالمت آمیز و آزادانۀ ملتها و اقوام در ایران و متعلق بدوران جهالت بشریت میداند، با ناسیونالیسمی که علیه همبودهای انسانی دیگر بکار گرفته شده و از منادیگری رهائی ملی ملتی به پیام آوری نفرت و کینه و خشونت نسبت به غیرخودی منحرف گردد، آشتی ناپذیر بوده و آنرا نه ناسیونالیسمی مترقی بمثابۀ خودآگاهی ملی بلکه ارتجاعی، کریه و ضدانسانی میداند! از اینرو تلاش برای پیگیری ایجاد تفاهم ملی، همکاری و همیاری تمامی ملتها، اقوام، مذاهب و ادیان در ایران و جهان از موازین تخطی ناپذیر سایت “تورکمنستان ایران” میباشد.

“تورکمنستان ایران”، بعنوان نشریه ای اینترنتی که از طرف “کانون” ایجاد میگردد نه تنها مبلغ و مبشر نظریات آن، بلکه تریبونی آزاد برای کسانی خواهد بود که از عدم رعایت کامل حق آزادی قلم و بیان چه در داخل و چه در خارج از کشور آسیب دیده و یا از دسترسی به آن جهت ارائۀ نظریات خود، حتی در مخالفت با برنامه و نظریات “کانون فرهنگی – سیاسی” نیز باشند، محروم بوده اند، میباشد!

 سبک مسلط بر این سایت، روح ژورنالیستی، یعنی نه شیوۀ اقناعی مرسوم گروههای سیاسی در ایران در مورد خط و مشی و مواضع خود، بلکه شیوۀ اطلاع رسانی و آگاهی دهی خواهد بود. اقتباس و چاپ مقالات و تمامی مطالب مندرج در این سایت، بدون ذکر مأخذ آن در سایر سایتها و وبلاگها آزاد خواهد بود. زیرا ما نه معتقد به انحصار آگاهی و حتی نظریات خود بلکه معتقد به تبلیغ و نشر آن از هر طریق ممکن و از کانال هر منبعی دیگر در سطح هرچه وسیعتری می باشیم!

هئیت تحریریۀ یا مدیرۀ این سایت، خود را تنها مجاز به حذف یا اصلاح آن دسته از مقالات یا مطالب و نظرات رسیده به این سایت میداند که اولا، فراخوانی مستقیم به تخریب یا حذف فیزیکی مخالفین فکری یا سیاسی خود باشد. ثانیا، از طریق توهین، افترا و توسل به دروغ، تهمتی به کسی یا کسانی وارد شده باشد. ثالثا، در جهت محدود ساختن یا آسیب رسانیدن به حقوق شخصی افراد، چون درخواست محدود ساختن آزادی قلم و بیان مخالفین خود و یا دخول به حیطۀ حقوق و زندگی خصوصی و شخصی افراد باشند! مسئولیت تمامی مقالات و مطالبی که با امضای کانون فرهنگی- سیاسی یا به امضای هئیت مدیرۀ سایت “تورکمنستان ایران” نباشند، برعهدۀ نویسنده یا ارسال کنندۀ آنها خواهد بود!

سایت “تورکمنستان ایران” نیز همانند دیگر رسانه های گروهی، ناگزیر به تغذیۀ از منافع ملت خود و نظرات و اطلاعات تمامی روشنفکران و مبارزین تورکمن و دیگر رسانه های داخلی و خارجی استکه که بدون آن بتدریج به انزوا رانده شده و کیفیت و تأثیر خود را از دست خواهد داد. بنابراین، تغذیۀ این سایت و حفظ شادابی و کیفیت پربار آن به ارائۀ نظریات، پیشنهادات و انتقادات و همکاری داوطلبانۀ تمامی تورکمنها چه در داخل و چه در خارج از کشور نیاز دارد. امیدواریم که این سایت بعنوان آیئنۀ تمام نمایی از خواست و آمال، تاریخ و فرهنگ، هنر و ادبیات و مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تورکمنها، بیاری همۀ دلسوزان به سرنوشت ملت تورکمن، بارگرانی را که بر دوش دارد به سر منزل مقصود رسانیده و به رسالت ملی خود عمل بکند!

 کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن ایران

 

Advertisements

ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: