بنیانگذار دولت بلغارستان تورک های اُغور (اُغوز) هستند


آسپاروح خان یکی از سرکردگان بلغار

آسپاروح خان یکی از سرکردگان بلغار

ترجمه «توركون قيزيل كيتابي»:                            ترك هاي اغور با يكديگر متحد شده و اولين حكومت بلغار را تشكيل دادند.

«اغوز» و «اغور» هر دو يك كلمه هستند. اغورها برادران اغوزها هستند كه در سالهاي قبل از ميلاد ازآنها جدا شده و به سوي غرب پيشروي كردند. اغوزهايي كه به سمت غرب به حركت درآمدند، با تلفظ حرف «ر» به جاي «ز»، نام «اغور»را گرفتند. «دوققوز اغوز»، «اون اغوز»، «اتوز اغوز» به شكل «دوققوز اغور»، «اون اغور» و «اتوز اغور» بيان مي شدند. بدين ترتيب سرزمين اصلي اغورها يا همان اغوزها ، سيبري غربي مي باشد. پس از سقوط حكومت تانهو «چي چي» به سمت شمال و غرب به حركت درآمدند. همانطور كه قبلا ذكر شد، پس از مرگ آتيلا به سال 453 ميلادي، پسر كوچكتر آتيلا «ايرنه ك» با هون ها و قبيله «اون اغور» به سواحل درياي سياه آمده و در اينجا با ساير اقوام ترك اختلاط كرده و يكپارچه شده بودند. اجتماع جديد نام «بولقار» را براي خود برگزيد. «بولقاماق» در تركي به معني مخلوط شدن و قاطي شدن مي باشد و «بولقار» يا «بلغار» براي تفهيم «اختلاط اقوام اغور» ابداع و استفاده گرديد. (بخشي از اين ترك هاي بلغار بعد ها در اطراف رودخانه دانوب سكونت اختيار خواهند كرد و با قبول مسيحيت، در ميان اسلاوها، فرهنگ و زبان خويش را از دست خواهند داد. بخشي نيز، سواحل رودخانه ولگا را مسكن قرار مي دهند كه فرهنگ و زبان خويش را حفظ كرده و نام تاتار به آنها اطلاق مي شود. بدين ترتيب اجداد بلغارستان و تاتارستان كنوني نيز ترك هاي اون اغور مي باشند.)

بلغارستان بزرگ وتجزيه

حكومت بلغارها كه از اتحاد و يكپارچگي اغورها پديد آمد، تحت سركرده گي «قورد خان» به سرعت بزرگ و گسترده شد.در قسمت غربي، دوققوز اغورها فشار و حملات خود را بر روي امپراطوري روم شرقي افزايش دادند. براي رهايي از اين ضربات بيزانسي ها نيز همچون چيني ها، ايجاد تفرقه در بين بلغارها را سياست خويش قرار دادند. «دوققوز اغورها» و «اوتوز اغورها» را عليه يكديگر تحريك كردند و آنها را در برابر هم قرار دادند. دوققوز اغورها، مغلوب شده و بازماندگان به سمت تراكيا حركت كردند. بدين ترتيب حكومت بلغارها در شمال درياي سياه و شمال قفقاز تضعيف شد. «آوار»ها كه در اين زمان به سوي غرب آمده بودند، بلغارهاي سر راه خود را با خويش همراه كرده و در نيمه دوم قرن ششم ميلادي در مناطق بالكان، مجارستان و ايتاليا پراكنده شدند. در داخل اين اولين حكومت بلغارها «اون اغور»ها اكثريت داشتند. اين حكومت در تاريخ با نام «بلغارستان بزرگ» نام برده مي شود. مؤسس اين حكومت«قورد»، به سال 665 ميلادي درگذشت و اختلافات و چند دستگي حكومت را ضعيف تر كرده و بالاخره حاكميت از هم فروپاشيد.

بلغارهاي دانوب و كشته شدن امپراطور بيزانس در نبرد با بلغارها

پس از فروپاشي بلغارستان بزرگ، قسمتي از بلغارها به سمت شمال و سواحل رودخانه ولگا مهاجرت كردند و نام «بلغارهاي ولگا» گرفتند.

سركرده گي بلغارهاي ولگا در اختيار«بات بايات» پسر «قورد» قرارداشت. برادر كوچكتر «بات بايات» به نام «آسپاروخ» نيز قسمتي از بلغارها را با خود همراه كرده و به سمت دانوب رهسپار شد و به سال 679 ميلادي،حكومت «بلغارهاي دانوب» را تاسيس كرد. «آسپاروخ خان» پس از تاسيس حكومت بلغارهاي دانوب، از موانعي كه روم شرقي بر سر راه آنها قرار داده بود، گذشت و در جنوب «دوب روچا» مستقر شد. حكومتي كه آسپاروخ خان تشكيل داد در مدت زمان كوتاهي از نظر سياسي و نظامي قدرت گرفت. اگرچه مناطق تحت حاكميت بلغارهاي دانوب نسبت به مناطق  بلغارهاي ولگا كوچك بود ولي حكومت بلغارهاي دانوب طولاني ترين حكومتي است كه توسط ترك هاي اغور تشكيل شده است. بلغارستان امروزي، از قبول فرهنگ مسيحيت و اختلاط نژادي با اسلاوها توسط همين ترك هاي بلغار دانوب پديد آمده است، ليكن به دلايلي كه ذكر خواهد شد خصوصيات قومي خويش را از دست دادند. در اين بين، ارتباطات تجاري و سياسي و اجتماعي بلغارهاي دانوب با بيزانسي ها افزايش يافت. امپراطور «يوستينيانوس دوم» با ازدواج با شاهزاده خانمي از خزرها توانسته بود تخت خويش را حفظ كند. به سال 705 ميلادي، براي دومين بار نيز با توسل به خاقان بلغارها «تروئلين» توانست همچنان بر تخت سلطنت تكيه بزند. بلغارها توانستند به سال 716 ميلادي، تفاهم نامه تجاري مطلوبي با بيزانسي ها منعقد كنند. همچنين در حمله اعراب مسلمان به سال 717 و 718 ميلادي به استانبول، پشتيباني و همكاري بلغارها از بيزانسي ها باعث شد، اعراب عقب بنشينند. ليكن بيزانسي ها رفته رفته از قدرت گرفتن بلغارها به هراس افتاده و در پي فرصتي براي ضربه زدن به آنها بودند. به سال 739 ميلادي،اين فرصت براي آنها ايجاد شد. بدين ترتيب كه تخت حاكميت بلغارها توسط «قوروموش»(كورميسوش) از خاندان «اوكيل» تصاحب شد و با عدم تاييد او از طرف خاندان هاي ديگر، اختلاف داخلي آغاز شد وشدت گرفت. در اين اثنا بين سالهاي 741- 755 ميلادي، ارتش امپراطوري بيزانس فرصت را غنيمت شمرده و ضربات متعددي به بلغارهاي دانوب وارد ساخت. جنگ قدرت همچنان ادامه داشت و قدرت در دست خاندان هاي مختلف جابجا مي شد، تا اينكه به سال 803 ميلادي،سركرده نامي «كروم» خان بلغارها شد. كروم، سربازي توانا و حاكمي كاردان بود. («كروم» در تركي امروزي همان «قوروم» به معني تاسيس و موسس مي باشد،كه به دليل تا سيس حكومتي تازه نفس و توانا به او داده شد.)

با حاكميت كروم خان، حكومت بلغارها جان تازه اي گرفت، مجارستان جنوبي و ترانسيلوانيا (نيمي از روماني فعلي) ضميمه قلمرو بلغارها شد. به سال 811 ميلادي، «نيكي فوروس اول» امپراطور بيزانس با ارتش بزرگي به سوي بلغارها تاخت. «پيريسلاو» را از هم پاشيد و سپس وارد «وربيشكي» شد. نبردي بي امان درگرفت و ارتش بزرگ نيكي فوروس به كلي محو و نابود شد و خود نيكي فوروس نيز در ميدان جنگ كشته شد. بعد از گذشت چهار قرن ونيم اين اولين باري بود كه امپراطور بيزانسي ها در ميدان جنگ كشته مي شد. نيروهاي كمكي كه از ايالتهاي شرقي بيزانس تحت امر «ميكاييل» آمده بودند نيز توسط بلغارها تار و مار شدند. كروم خان، اكنون مي توانست امپراطوري روم شرقي را متلاشي كند. كروم خان قسم خورد كه نيزه طلايي خويش را از درب ستاره دار استانبول بياويزد. در كوتاهترين زمان ممكن قشون خود را مهيا ساخت و با تصرف شهرهاي صوفيه، نيش و بلگراد به سال 813 ميلادي وارد ادرنه شد. به سال 814 ميلادي، استانبول را كاملا در محاصره گرفت. ليكن در گرماگرم تداركات حمله نهايي، در روز 13 آوريل 814 ميلادي، با خونريزي از دهان وبيني (همانند مرگ آتيلا) تسليم مرگ شد. «اومورتاق» فرزند كروم خان به جاي پدر نشست و با امضاي قراردادي تجاري و سي ساله با بيزانسي ها، از محاصره استانبول دست برداشت.اومورتاق خان، وارد جنگ هايي با فرانك ها شد  و حوزه هاي «دانوب»، «ساوا» و «دراوا» را در اختيار گرفت. با بهره گيري از بزرگترين معدن نمك اروپا منافع تجاري فراواني عايد بلغارها كرد. «بلغارهاي دانوب» در زمان اومورتاق خان،عصر طلايي خويش را سپري مي كردند. شهرهاي متعددي ساخته شد و كاخ هاي باشكوه و كانال هاي آبياري طويل و بناهاي يادبود بسياري پديد آمد. در نزديكي قصبه اي به نام «مادارا» بناي يادبود باشكوهي براي كروم خان ساخته شد، كه هنوز باقي است. در اين اثر تاريخي «كروم»خان سوار بر اسب خود بر روي صخره اي حجاري شده است. مساحتي كه پيكره و كتيبه ها اشغال كرده است حدود چهل مترمربع مي باشد.

دور افتادن از هويت خويش

با گسترش مرزهاي تحت حاكميت ترك هاي بلغار دانوب، گروههاي اتنيكي و نژادي زيادي اطراف بلغارها را گرفته بودند و بلغارها در اقليت قرار گرفته بودند. پس از «اومورتاق»خان، پسرش «بالامير» جانشين او شد. در زمان بالامير، قبول مسيحيت و ازدواج با اسلاوها ، در بين جماعت بلغار افزايش يافت. بالامير، در برابر اين خواست عموم مقاومت مي كرد و حتي به علت مسيحي شدن برادرش دستور قتل او را صادر كرد. در زمان خاقان هاي پس از بالامير، گسترش فرهنگ مسيحي و اسلاو هر چه بيشتر شدت گرفت تا اينكه در زمان «بوريس» مسيحيت ارتدوكس به عنوان دين رسمي پذيرفته شد. بدين ترتيب، بلغارها كه تا آن زمان خالق يكتا«تنقري»(تانري) را پرستش مي كردند، به دين مسيحي درآمدند. با قبول مذهب ارتدوكس، بيزانس از صورت دشمن تبديل به مكان قابل احترام و مقدس براي بلغارها شد. در سده هاي بعدي ترك هاي بلغار تبديل به ملتي اسلاوي شدند و هيچوقت عليه بيزانسي ها جبهه نگرفتند و به صورت استاني از استانهاي بيزانس درآمدند. (در طول تاريخ، ملت هايي كه خود را از نظر فرهنگي در سطحي پايين تر از ملت ديگر پنداشته اند، به مرور آن فرهنگ برتر را اقتباس كرده و مخصوصا به عنوان اصلي ترين بستر فرهنگ، شروع به يادگيري زبان آن فرهنگ برتر كرده اند، و در باتلاق نابودي محو شده اند. به همين جهت اكنون نيز بهترين روش براي محو و نابودي يك ملت آنست كه به آنها تلقين شود، سطح فرهنگ شما پايين است. واين سياستي است كه از زمان پهلوي ها نسبت به آذربايجاني ها و ترکمن ها تشديد شد و همين مسئله نشان دهنده سنگيني بار مسئوليتي است كه در ميدان نبرد فرهنگي بر دوش هنرمندان ترکان ایران قرار دارد.م) …

Advertisements

ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: