پس از مدتها کارشکنیهای مسئولین زیربط گویا ساخت ساز بندرخوجه نفس از سر گرفته میشود


sساخت ساز بندر خوجه نفس

ساخت ساز بندر خوجه نفس

پس از مدتها افت و خیز و کارشکنیهای مسئولین زیربط در اجرا و راه اندازی ساخت ساز زیربنائی بندر خوجه نفس، بار دیگر این پروزه را از سر گرفته اند. لازم به توضیح است که این بندر ازجمله بنادر قدیمی ترکمنصحرای ایران است که قبل از ساخت و ساز شهرستان بندرترکمن از رونق و اهمیّت جهانی برخوردار بوده است. آخرین ساختمان بندرخوجه نفس در مسیر رود گرگان را که اداره گمرک آن محسوب میشد در سالهای 1356 و1358/ش. از طرف رژیم تخریب گردید. دلیل آن سکونت و تعلّق این شهر به ملّت ترکمن است که در دو رژیم اخیر بدلیل سیاستهای غاصبانه آسیمیلیزاتسیون و با ایجاد عدم رشد و اشتغالزائی در منطقه ترکمنصحرا شهروندان ترکمن را مجبور به کوچ از ترکمنصحرا به نقاط دیگر ایران بنمایند. سیاستی که از دوره صفویان آغاز شده بود و تا به امروز ادامه دارد. شما را به بازدید گزارشی که در این رابطه در رسانه ها درج شده است، دعوت میکنیم. …

… نقش حمل و نقل و ارتباطات در فعاليت هاي اقتصادي ، اجتماعي و به تبع آن سياسي در جهان امروز بر هيچ يك از صاحب نظران پوشيده نيست و البته اين نقش در سرزمين پهناوري چون كشور ما نمود بارزتري مي يابد.از سوي ديگر حمل و نقل دريايي در اين بين به دليل فراهم ساختن امكان دسترسي ارزانتر به ارتباطات بين المللي ، داراي جايگاه برجسته تري است و از اين روست كه بنادر از جمله دريچه هاي مهم ارتباطي با جهان خارج محسوب مي گردد.در اين خصوص به باور تعدادي از مسوولان استان گلستان، فعال سازي بنادر به دليل برخورداري از اشتراكات فرهنگي با كشورهاي آسياي ميانه و فراهم بودن امكان افزايش مراودات دراين منطقه از اهميت ويژه اي برخوردار است.
دراستان گلستان، در بخش تجارت و بازرگاني كه عامل شتاب بيشتر قطار توسعه استان است قابليت و توانمندي قابل توجهي دارد كه وجود بنادر تركمن، گز و نيز بندر خواجه نفس به رونق هرچه بيشتر اين بخش كمك شايان توجهي خواهد نمود.
ناحيه خوجه نفس در سواحل درياي خزر استان گلستان و در شمال  بندر ترکمن ولي خارج از محدوده خليج آشوراده و غرب ناحيه استان گلستان واقع شده است و به همين دليل تحت تاثير شرايط محدود کننده خليج آشوراده از لحاظ عمق و بهره برداري شناور نمي باشد که امتياز مهمي بشمار مي رود . بندر در حال احداث خوجه نفس بعنوان اولين بندر خصوصي درياي خزر و منطقه، داراي بزرگترين حوضچه آرام و بعنوان بزرگترين بندر چند منظوره درياي خزر در حال ساخت مي باشد.

سند

سند

فاز اول احداث اولين پست و اتمام موج شکن
فاز دوم ساخت اسکله هاي دوم تا پنجم
فاز سوم ساخت اسکله هاي ششم تا نهم را شامل مي شود و همزمان عمليات لايروبي صورت خواهد گرفت.

محل طرح:

ناحيه خوجه نفس در سواحل درياي خزر استان گلستان و در شمال غربي گميشان ودر ناحيه خارج از محدوده خليج آشور- آدا و به همين دليل تحت تاثير شرايط محدود کننده خليج آشورآدا از لحاظ عمق و بهره يرداري شناورها نمي باشد.
که امتياز مهمي بشمار ميرود.راه دسترسي به خوجه نفس از طريق بندر ترکمن و کلا آسفالته مي باشد.

نقشه منطقه

نقشه منطقه

اهداف طرح:

در حال حاضر نواحي شرقي درياي خزر در کشور فاقد بندرگاه مناسب است . بندرگاههاي احداث شده در درياي خزر عبارتند از بندر انزلي در غربي ترين ناحيه و بندر نوشهر در ناحيه مرکزي هستند و متاسفانه سواحل استان گلستان فاقد بندرگاه مناسب مي باشد و بندرگاههاي ترکمن و گز نيز به دليل قرار گيري در داخل خليج آشوراده و محدوديتهاي عمل آبخور امکان پذيرش شناورهاي بزرگ که فعاليت برون مرزي داشته باشد را ندارد و به همين دليل استان گلستان دراين زمينه نسبت به استانهاي مازندان و گيلان دچار يک کاستي بسيار نامطلوب بوده و تجارت و رونق اقتصادي در اين ناحيه با محدوديت و رکود رو به رو است تنها طريق در راه شکوفاي اين استان احداث بندرگاه مناسب است که امکان پذيرش شناروهاي برون مرزي را داشته و راه ارتباط را با ديگر کشورهاي حاشيه درياي خزر را باز کند.

دامنه فعاليت:

دامنه فعاليت بندرگاه چند منظوره خوجه نفس گشترده بوده و شامل موارد ذيل ميگردد.
کالا هاي عمومي يا جنرال کارگو براي صاردات، واردات و ترانزيت
کالا به روش حمل و نقل کانتينري براي صادرات ، واردات ، ترانزيت
واردات کائولن
واردات چوب
ترانزيت گندم
کارخانجات نوسازي و تعميرات شناور
واردات ضايعات آهن

خلاصه طرح

خلاصه طرح

موقعيت بندر:

بندر گاه داراي دو شاخه موج شکن است که با توجه به جهت بادهاي غالب ايجاد کننده موج ، بادهاي شمال، غرب لغايت شمال غربي مي باشند. شاخه غربي موج شکن شاخه اصلي مي باشد به اين شاخه بطول 1650 متر بوده از دو راستا تشکيل مي شود . راستاي اول بطول 1200 متر در امداد شمال به جنوب بوده و در ارستاي دوم بطول 450 متر و در امتداد شمال غرب به جنوب شرقي مي باشد.

شاخه شرقي که با توجه به جهت موج شاخه فرعي محسوب مي شود به طول1100 متر در امتداد شرق به غرب مي باشد .

اجرای عملیّات پروژه

اجرای پروژه عملیّات

خلاصه اقدامات انجام شده شرکت طرح و توسعه بندر خوجه نفس:

بندر چند منظوره خوجه نفس با هدف اصلي تسهيل صادرات و واردات کالا درمنطقه شمال درياي خزر ، افزايش درآمد منطقه اي، محروميت زدايي، ايجاد اشتغال پايه و جانبي در سطح منطقه استفاده از توانهاي بالقوه موجود درکشور و استان گلستان ، تقويت زير ساخت هاي ارتباطي کشور و منطقه با کشور هاي حاشيه درياي خزر ، توسعه صاردات غير نفتي و تزانزيت کالا از روسيه ، قزاقستان ، چين و نيز خليج فارس در شهرستان گميشان در منطقه خوجه نفس جانمايي گرديد و با همت بخش خصوصي و حمايت بي دريغ استاندار محترم و نماينده وقت محترم مردم بندر ترکمن، کومیش دپه، کوردکوی و بندر گز در مجلس شوراي اسلامي و مقامات مختلف استاني درمنطقه خوجه نفس اقدام به ساخت گرديده است .
شرکت طرح و توسعه بندر خوجه نفس در اين ارتباط و در راستاي تحقق طرح، اقدامات مورد لزوم را انجام که خلاصه آن بدين قرار مي باشد:
اخذ موافقت اصولي نامه شماره 4675 مورخ 25/02/1383 از سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
تمديد موافقت اصولي طي نامه شماره 16713 /ص مورخ 18/07/1384 از سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
انتخاب مهندسين مشاور مادر دريايي و مهندسين مشاور سواحل و بنادر و انعقاد قرار داد با آنها بمنظور انجام مطالعات مورد لزوم و تهيه گزارش
انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي که يکسال بطول انجاميد و در کميته بررسي طرحهاي عمراني سازمان حفاظت محيط زيست مطرح و مورد تاييد قرار گرفت و موافقت سازمان صادر گرديد.
– مطالعات طرح توجيهي ، فني و اقتصادي
– مطالعات امکان سنجي
– مطالعات آزمايش فني و مکانيک خاک(ژنوتکنيک)
– تهيه گزارش طراحي پايه (بيسيک) طرح
– تهيه نقشه جانماي بندر
– تهيه طرح جامعه و نقشه هاي اجرايي اسکله و موج شکن ها و تاسيسات بندري
– تهيه تراز آب بر اساس رقوم محلي
– تهيه محدوده هيدرو گرافي ، توپوگرافي ،آب نگاري
– مطالعات هيدرو ديناميک و رسوب
– تهيه نقشه لايروبي حوضچه بر اساس کشتي طرح
– برآورد حجم عمليات لايروبي و هم چنين مطالح مورد نياز موج شکن ها و اسکله ها

بندر چند منظوره خوجه نفس

بندر چند منظوره خوجه نفس

موافقت دستگاههاي اجرايي استان گلستان:

1- موافقت استانداري گلستان
2- موافقت اداره کل صنايع استان
3- موافقت گمرک استان
4- موافقت فرماندهي ناحيه انتظامي استان
5- موافقت اداره کل منابع طبيعي استان
6- موافقت اداره کل محيط زيست استان
7- مجوز ساخت تاسيسات دريايي و سواحلي بشماره 11152/ص مورخ 06/06/1385 از سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
8- کميسيون ماده 21 موافقت خود را جهت واگذاري اراضي مستحدث ساحلي جهت احداث بندر چند منظوره خوجه نفس اعلام و پيگيري لازم بعمل آمد.
9- جاده مطالعاتي بمنظور انجام مطالعات مورد لزوم احداث گرديد.
10- انجام مراسم کلنگ زني بمنظور آغاز عمليات اجرايي بندر چند منظوره خواجه نفس در تاريخ 13/10/1385 توسط استاندار محترم وقت با حضور مديران دستگاههاي اجرايي استان نمايندگان محترم مردم استان در مجلس شوراي اسلامي و …
11- نقشه سايت پلان مراحل اول از فاز يک اجرايي بندر خواجه نفس حاول جانمائي تاسيسات تهيه گرديد.
12- مبادله تفاهم نامه با پيمانکار بمنظور بررسي عمليات اجرائي جهت انعقاد قرارداد احداث اسکله شماره يک
13- تهيه طرح کانال دسترسي به حوضچه و تعيين حجم لايروبي و هزينه هاي مربوط
14- عمليات اجرايي احداث موج شکن شروع گرديد و طول موج شکن اجرا شده از ابتداي جاده 830 متر مي باشد.
15- تنظيم قرارداد با پيمانکار بمنظور اجراي عمليات لايروبي
16- ادامه عمليات اجرايي و تهيه برنامه زمانبندي تفضيلي
17- تهيه شمع و اجراي عمليات شمع کوبي در سال 89 بميزان 4200 متر

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان کومیش دپه

منابع مرتبط با این گزارش:

1. ترکمن در رسانه

2. روزنامه ایران

3. پایگاه اطلاع رسانی استان گلستان

4. تورکمن استودنتلر سایتی

5. شاسا-شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران

6. سایت اطلاع رسانی گمبد

7. پایگاه اطلاع رسانی کومیش دپه

Advertisements

ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: