یادداشت روز از سردبیر ترکمنصحرا مدیا


تحلیل یا افشاگری؟

 احمد مرادی
4 اسفند 1388

آنچه که بیش از همه در این نوشته برجسته گردیده است بیشتر شبیه به اعترافات و افشاگری هایی است که معمولا در جلسات بازجویی متداول در دادگاههای امروز رژیم جمهوری اسلامی صورت میگیرد. اگر آقای آتابای با درج این مطلب و ذکر نام بسیاری از فعالین سیاسی موجود در منطقه برآن باور بوده است که سعی در ارائه تحلیلی سیاسی از حوادث آندوران داشته و توانسته است تجارب مثبت و منفی این دوران را انعکاس دهد، به گمان من این مقصود حاصل نگردیده است. …

در میان ملل و فرهنگ هایی که پژوهشگری و دانش تاریخی هنوز پایه و مایه استواری نیافته و تاریخ و تحولات گذشته در محک صحت و نادرستی تحلیل ها و بررسی های عینی قرار نگرفته اند، قلم بدستان متعهد بر پایه بازنگری تجارب گذشته خود و نسل های پیشین و دوباره آزمایی دانسته های رایج و آگاهیهای موجود، می بایست که تفاسیری نغز و بدیع از رویدادها و مفاهیم و پدیده های گذشته با معیارهای امروزین ارائه داده و به دست یازی به پشتوانه های تازه و روشنگری حوزه های تاریک و ابهامات و دگرگون کردن برداشتهای موجود بپردازند. در حالیکه راستای انباشت دانش و تجارب تاریخی به همراه ورزیدگیهای فکری و نظری می بایست ارزیابیها و جدل های علمی را پر بارتر و ژرف اندیشانه تر نماید، اما متأسفانه در مواردی برخوردهای سطحی و شعارگونه و در موارد بسیاری صرفا احساساتی و متعصبانه وگذرا به اصول نوع برخوردها بدل گشته و ستیزه جویی ها و ناچیز انگاریها و پرداخت به فرعیات، جایگزین انتقادهای پژوهشگرانه از سیاستها و دیدگاهها گردیده است.

از اینرو، عنصر آگاه و دمکرات اندیش بایست که از دیدگاهی آموزشگرانه به سنجش نکته ها و استدلالها پرداخته و با پی جویی مستند دگرگونی ها و رویدادهای گوناگون تاریخ ملت و روزگار خویش، روشنگر زوایای ابهام پدیده ها و واژه هایی باشد که تا دیروز تصویری تحریف شده و یک بعدی از آنان ارائه گردیده است. در مقیاس فراگستر این تلاشها، عناصر وابسته به ملیتهای کشورمان، منجمله ترکمنها از سهم و منزلت ویژه ای به لحاظ تعدد مسائل و اجبار تسلیح به برداشتهای نوین در جهان تحول زای معاصر به منظور یافتن قوانین و قواعد نحوه رشد و برخوردهای علمی- تاریخی و سیاسی نسبت به رویدادهای گذشته وانتخاب چگونگی تداوم گامهای آتی ملت خویش برخوردار هستند.

با توجه به توضیحات کلی فوق، مقاله آقای آتابای تحت نام « درسهایی از انقلاب 57»، منتشره در سایت ترکمن ایلیم ، از این منظر حاوی نکات بسیار قابل تأملی است. قبل ازهمه باید تأکید نمود که این نوشته مطلبی تاریخ نگارانه نیست ، زیرا که شرط نخست یک نوشته تاریخی چه بعنوان راوی و چه ناظر، قضاوت  بیطرفانه نسبت به وقایع و حوادث با استناد به داده ها و فاکتهای مستند و دخالت ندادن برداشتها و ذهنیات خود در آن  است، از سوی دیگر، این نوشته تحلیلی هم نیست و از بار و محتوی درسها و تجارب دوران سال 57 در ترکمنصحرا نیز برخوردار نبوده و فاقد درس آموزی سیاسی و تجربی از رویدادهای گذشته برای نسل نوین و آتی است ،زیرا که در یک نوشته تحلیلی که عزم کنکاشگری و کالبد شکافی پدیده ها و حوادث و سیاستهای یک جریان سیاسی و عملکرد افراد را مورد هدف قرار داده است، اصول و قواعد معینی عمل میکنند که تنها در چارچوب آنان، سیاستها، خط مشی سیاسی و همینطوراعمال افراد مورد قضاوت قرار میگیرند. به بیانی دیگر،در بررسی جایگاه و نقش افراد در یک تشکل سیاسی قبل ازهمه ضروری است که دیدگاهها و نگرش جریان سیاسی فوق در یک پروسه تاریخی و بطور مشخص،یعنی زمان وشرایط  شکل گیری و تثبیت یک خط مشی معین در جریان فوق با در نظر داشت الزامات و شروط  ملی و بین المللی حاکم در آنزمان و اعتقادات ایدئولوژیک غالب در آن و پروسه های رشد بعدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بزبانی ساده تر، جهت تحلیل از موضعگیری این و یا آن عضو یک جریان سیاسی قبل از همه باید تاریخ و شرایط و چگونگی شکل گیری این جریان و اعتقادات ایدئولوژیک و سیاسی آن در آن مقطع مشخص مورد بررسی قرار گیرند. از این منظر، باید پذیرفت که عملکرد افراد معتقد به یک جریان سیاسی را تنها میتوان در چارچوب اعتقادات آنان به مبانی ایدئولوژیک و خط مشی سیاسی حاکم بر جریان فوق در مقاطع مشخص مورد قضاوت قرار داده و تعریف نمود و تنها در این چارچوب است که میتوان به صحت وسقم عملکردهای این و یا آن فرد نظر داد. در حالیکه این نوشته جدا از همه این واقعیات و با نادیده گرفتن سیاست و ایدئولوژی حاکم بر سازمان فدایی در آن مقطع،عنصر فرد را جدا از یک سیستم فکری مورد ارزیابی قرار داده و بجای به نقد کشیدن آن سیاست، برخوردها و اعمال این و یا آن فرد را بطور مجزا و کاملا انتزاعی به  صلابه کشیده است.

از اینرو،  آنچه که بیش از همه در این نوشته برجسته گردیده است بیشتر شبیه به اعترافات و افشاگری هایی است که معمولا در جلسات بازجویی متداول در دادگاههای امروز رژیم جمهوری اسلامی صورت میگیرد. اگر آقای آتابای با درج این مطلب و ذکر نام بسیاری از فعالین سیاسی موجود در منطقه برآن باور بوده است که سعی در ارائه تحلیلی سیاسی از حوادث آندوران داشته و توانسته است تجارب مثبت و منفی این دوران را انعکاس دهد، به گمان من این مقصود حاصل نگردیده است.

نکته مهم قابل تأمل دیگر در این نوشته آنست که آقای آتابای  با پرهیز از ذکر نام واقعی خویش در این نوشته و بطوری طلبکارانه از دیگران،  خود را تافته جدا از بافته دانسته و در حوادث دوران انقلاب در ترکمنصحرا طوری وانمود نموده است که گویا مسئولیتی نداشته و انگار خارج از سیستم فکری حاکم بر سازمان فدایی بوده است و همه گناه ها و خطاها بر گردن افرادی بنام فریدون و قاسم وغیره بوده و او خارج از گردونه این تفکر قرار داشته است. در حالیکه باید این اصل مسلم را پذیرفت که در چارچوب سیاستهای عمومی سازمان در آن مقطع، هر یک از مسئولان بومی و غیر بومی منطقه و هر یک در حد مسئولیت خود دچار خطا گردیده و هر یک از آنان پاسخگوی خطاهای خود هستند.

اما تأسف بارترین و غیر مسئولانه ترین نکته این نوشته از سوی آقای آتابای اشاره به حوادث غیر ضرور و بویژه نامهایی است که بسیاری از آنان درقید حیات بوده و این امر میتواند برای آنان مشکلات جدی و امنیتی خطرناک و خانمان براندازی را ایجاد نماید. بیان این امر تنها میتواند در توجیه آن تفکری تفسیر گردد که گویا مطالب مندرج در این نوشته، اطلاعات سوخته ای هستند که رژیم در اختیار قرار دارد و اگر چنین است، این اطلاعات در آنصورت تنها میتوانند از سوی کسانی در اختیار رژیم جمهوری اسلامی  قرار داده شده باشند که یا با آن همکاری نزدیک داشته و یا در هنگام اسارت خود، جزیی ترین اطلاعات را از وظایف و مسئولیتهای افراد گرفته تا اقدامات در منطقه در اختیار آنان قرار داده باشند.

نکته آخر آنکه، منهم اعتقاد  دارم که تاریخ نگاری و تحلیلهای سیاسی در شرایط متعارف و دمکراتیک حاکم بر هر جامعه ای با ذکر کوچکترین حوادث و رویدادها و حتی ذکر نامها و عملکردهای آنان ، امری ضرور و نیازمند است، ولی در شرایط امروز نا متعارف و استبدادی جامعه ما که انسانها بدلایل واهی و ناکرده مورد تجاوز و شکنجه و کشتار قرار میگیرند، نمیتوان حقایق را در خدمت اصالت، خود باوری، رشد اندیشه و توسعه عمومی و سعادت بشرمابانه قرار داد. از اینرو، نیروهای متعهد و مسئول جامعه منجمله آقای آتابای، باید قبل ازهمه بجای فکر انتقام جویی های فردی و تصفیه حسابهای شخصی این اصل را مبنا قرار دهند که ازمنظر بیان حقایق و اصالت گرایی نسبت به واقعیات پرداخته و تفاسیر خود از اعمال و تفکرات خویش و دیگران را در این چارچوب مورد ارزیابی و قضاوت قراردهند.

منبع: ترکمنصحرا مدیا

نوشته شده در سیاسی اجتماعی. برچسب‌ها: . 1 Comment »

یک پاسخ to “یادداشت روز از سردبیر ترکمنصحرا مدیا”

  1. links for 2010-03-07 « تورکوک بیز Türkük Biz Says:

    […] یادداشت روز از سردبیر ترکمنصحرا مدیا […]


ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: